Selasa, 03 Februari 2015

MUSTAKA RANCANG (4)PANGKUR
16.
Sentana dalem punika,
wastanira sudirapatih nerpati,
awasta Pangeran Ngujub,
lan Pangeran Riya Sumengah,
lan malih Pangeran Kibir lan Tekabur,
lan Pangeran Luwamah,
Dipati Kesel Linuwih.
17.
Karsane Raja Imarah,
apan iku panas beranan ing ati,
ing Deksura kratonipun,
yen kala miyos sang Nata,
pan ing kuping puniku dedalanipun,
milane jalma manusa,
yen myarsa ujar tan becik.
18.
Lir sinebit kang talingan,
permilane anak putu buyut mami,
miwah canggah warengipun,
 den sami prayitna lampah,
lamun sira miyarsa ujar tan patut,
nuli sira istigfara,
Raja Amarah medali.
19.
Seksana Raja Amarah,
ya tag anti pinurweng kawi,
Raja Umarah winuwus,
kelangkung digdayanira,
nora pati adarbe bala sang Prabu,
sentana among tetiga,
sedaya prajurit seksi.
20.
Prajurit tiga punika,
wastanira Sudiranirapati,
kang dados patihipun,
Adipati Naladerba,
sedayane punika perjurit wudhu,
lan Tumenggung Kalamurka,
pan sami perjurit sekti.
21.
Lawan Demang Sokandonyan,
Seri Nalendra ingkang kocap malih,
karemane Sang Aprabu,
dhahar kelawan nendra,
apan ngagem busana sengkelat jamus,
ing cangkem dedalanira,
ing Wadhuk negarineki.
22.
Milane jalma manusa,
lamun ngelih kelangkung duka kepati,
pan iku punggawanipun,
kang nama Raja Luwamah,
permilane anak putu buyutingsun,
yen sira acegah dhahar,
kanthia puji lan dhikir.

(Mustaka Rancang).

Tegese tembung:


acegah                  = nyegah, nyandhet pepenginan mangan lsp.
adarbe                  = nduweni
adi                        = (kw) 1. linuwih, 2 becik
adipati                  = sesebutane bupati mancanagara sarta pepatih dalem ing surakarta lan ngayojakarta.
ajur-ajer               = bisa sawung ing sadhengah papan.
amarah                 = kanepson, nepsu.
anenggih              = ya ta
angkuh                 = gumedhe, ora semanak.
anteng                  = ora rongeh, ora kakehan polah.
apan                    = pan, jer, rak, ananging.
aprabu                 = prabu, ratu.
awasena              = awasna, delengen kanthi ngati-ati.
awasta                 = wasta, aran
badan                  = awak
bala                     = 1 karosan, kekuwatan; 2 prajurit kang melu perang; 3 arane wuku.
bei                       = ngabei, arane sesebutaning priyayi, kepala pulisi.
bengis                  = wengis, sereng banget, katon sumengit
bisikanira             = jenenge, jejuluke
buyut                   = anake putu
calak                   = ndhisiki (nglancangi) gunem.
canggah               = anake buyut
cidra                    = 1 ora setya, ora nuhoni janji; 2 pangapus, krenah, pitenah.
deksura               = ora ngerti tata karma, kurang ajar
demang               = 1 lelurahing bekel; 2 sesebutane sawenenhing abdi dalem; 3 panggedhening tanah perdikan.
den                      = 1 di; 2 raden.
denira                  = anggone
derba                  = suket
dewi                    = 1 dewa wadon; 2 sesebutane putri, widadari
dhikir                   = nyebut asmane allah kanthi wola-wali
digdaya                = patohan, menangan
hyang                   = tembung panyilah kanggo para dewa
imarah                  = amarah
ireki                     = ira + iki
istigfar                  = nyuwun  ngapura marang gusti
jahil                      = seneng maeka ing liyan
jalma                    = manungsa
jalu                       = lanang
jamus                   = 1 warna kaya ulesing kebo; 2 ububang kang digawe saka lulang wedhus; 3 dimangsak tumap wlulang, diububi.
jantung                 = perangane jeroan kang dadi puser ubenging getih.
jatmika                 = tansah nganggo tata trapsila tumrap kelakuwan.
jenar                    = kuning
jinem                   = anteng, jatmika, samun
kala                     = 1 jiret kanggo masangi manuk; 2 piala, ala; 3 buta, rasksa; 4 wektu, mangsa.
kalamurka           = buta kang nduweni watak kumudu-kudu ndheweki
kalangkung         = kaluwih-luwih
kanthia               = barenga, nganggoa
karem                = seneng banget
karsanira            = karepe
kawi                  = 1 pngarang, pujangga; 2 karangan, tembang; 3 tembung-tembung kang kaprah ana kapunjanggan ora kaprah dianggo padinan; 4 tmbung jawa kuna.
kawruhana         = mangertenana
kelawan             = karo
kepati                = 1 banget-banget; 2 turu kepenak banget.
kesel                 = sayah
kibir                  = banget ngendel-endelake kaluwihane
kinajrihan          = diwedeni
kinarya             = digawe
kocap              = dicritakake
kusumanin       = kembange
ladak               = angkuh, pambekan
laku                 = lampah, tindak
lancangwecana = ndhisiki rembug
langnas =  ?
lengar               = jembar tumrap bathuk
lengus               = nyenyengit, ora semanak
lir                     = kaya, kadya
mami                  = aku
manahira             = atine
mancawarna      = warna-warna
mangsa                = 1 wektu; 2 pangan
manjing                = mlebu
marengi               = mbarengi
miyarsa                = krungu
mutmainah         = sareh lan tentrem (tumrap sukma)
nala                   = ati, manah
nalendra              = ratu
negarineki           = negarane + iki
nendra                = 1 ngimpi; 2 turu
nerpati                = ratu
netera                  = netra, mripat
ngujub                  = umuk, ngendel-endelake kaluwihane
paesan                 = kaca kanggo ngilo
pakone                = prentahe
pan                        = 1 jer; 2 rak ; 3 ananging
pangeran             = 1 panyebut marang Gusti Allah; 2 sebutane dharah luhur (putrane ratu)
panji                   = 1 gendera; 2 sebutane dharah luhur; 3 arane pangkat (lurahe prajurit)
patih                   = 1 priyagung kang nindakake peprenthaning negara; 2 arane pangkat sangisore bupati.
peka                   = sembrana, ora nggatekake
perkosa              = prakosa, kuwat, bakuh, panggah, kuwasa
permilane           = mulane
pethak               = putih
pinurweng          = purwa + in + ing =dipurwani
poma                 = mratelakake pakon (piweling) kang kalawan banget
prabu                 = panyebut marang ratu.
praja                  = 1 kraton; 2 krajan; 3 negara
prajurit               = wong kang maju perang, saradhadhu
prawira              = kendel
prayitna               = awas sarta ngati-ati
pribadi                = awak dhewe
puji                     = donga, pangarep-arep supaya …
punggawa           = 1 pengarep, abdi dalem kraton kang monjo; 2 wong kang nyambut gawe ing kantor, sepur; 3 prabot desa
rangga                  = pangkat saemper asisten wedana
rasul                      = utusan
retna                     = 1 inten; 2 sing endah dhewe; 3 (sesebitane) putri
riya                         = sumengah, kibir, jubriya
sabar                     = sareh anggone nandhang, ora cepak nesune
sang                       = tembung panyilah
sarira                     = awak
satriya                   = wong luhur, prajurit luhur
seksana                = saksana, enggal, tumuli
seksi                      = wong kang nyipati tumindaking lelakon kang dadi perkara,
sekti                      = duwe kaluwihan kang ngungguli kodrat
sengkelat               = laken
sentana                  = sanak sadulure priyayi gedhe
sigeg                      = mandheg
sigid                       = bagus
sinebit                  = suwek, siwal
slonong                = kurang ajar, murang tata
sokandonyan        = seneng marang donya
sudira                    = kendel banget
sumengah              = umuk, kumalungkung
sutra                     = bakal (kain) alus saka lamating uler
tekabur                 = gumedhe, umuk
tuhu                      = nyata, temen
tumenggung          = 1 pangareping prajurit; 2 sesebutaning bupati; 3 bupati
utama                   = becik, linuwih
wadhuk                = 1 wadhah panganan ing jero weten; 2 blumbangan lsp tandhon banyu
wadulan               = seneng wadul
wecana                = gunem, tembung, ujar, clathu
wernanen             = kacarita, kocapa
widhi                   = dewa kang linuwih
winuwus              = dikandhakake
wudhu                  = urun
yekti                      = nyata, terang, temen.
 

Tidak ada komentar:

Pengikut

Matur Nuwun ...