Jumat, 22 Februari 2013

TEMBUNG KRAMA (4)


1.       lembut                                lembat                           -
2.       lemu                                     lema                               -
3.       lenga                                    lisah                                -
4.       leren                                    kendel                           -
5.       lestari                                   lestantun                      -
6.       lima                                       gangsal                          -
7.       linuwih                                linangkung                   -
8.       lira-liru                                 linta-lintu                      -
9.       liru                                         lintu                                -
10.   lumrah                                 limrah                            -
11.   lumrah                                 limrah                            -
12.   luput                                    lepat                               -
13.   luwih                                    langkung                       -
14.   maca                                    maos                              -
15.   madha rupa                       nyami warni                -
16.   madu                                   maben                           -
17.   maido                                  maiben                          -
18.   maju                                     majeng                          -
19.   malam                                 lilin                                  -
20.   maling                                  pandhung                    -
21.   mambu                               mambet                        -
22.   mandheg                            kendel                           -
23.   mandi                                  mandos                         -
24.   mangkono                         makaten                       -
25.   marang                                dhateng                        -
26.   marga                                  margi                              -
27.   mari                                      mantun                         -
28.   mau                                      wau                                -
29.   mawa                                   mawi                              -
30.   mbarep                               mbajeng                       -
31.   mbeciki                               nyaeni                           -
32.   mbocahi                              kapilare                         -
33.   mecalang                            mecambeng                -
34.   medel                                  nyelep                           -
35.   megawe                             medamel                      -
36.   menawa                             menawi                         -
37.   meneng                              kendel                           -
38.   mengko                              mangke                         -
39.   metara                                metawis                        -
40.   metu                                    medal                            -
41.   micara                                  micanten                      -
42.   milara                                   misakit                           -
43.   miyara                                 miyanten                      -
44.   mlayu                                   mlajeng                         -
45.   mrana                                  mrika                              -
46.   mrangkani                          nyarungi                       -
47.   mrene                                 mriki                               -
48.   muga-muga                       mugi-mugi                   -
49.   mulang                                mucal                             -
50.   mundhak                            mindhak                       -
51.   mung                                   naming                          -
52.   munggah                            minggah                        -
53.   murah                                  mirah                             -
54.   mutawatir                          mutawatos                  -
55.   nagara                                 nagari                             -
56.   nak dulur                            nak dherek                  -
57.   nambani                             njampeni                      -
58.   nampa                                 nampi                            -
59.   nanggung                           nanggel                         -
60.   nangis                                  muwun                         -
61.   narima                                 narimah                        -
62.   nawani                                naweni                          -
63.   ngaku                                   ngaken                          -
64.   nganti                                  ngantos                         -
65.   nganyang                           ngawis                           -
66.   ngapura                              ngapunten                   -
67.   ngarah                                 ngangkah                     -
68.   ngati-ati                              ngatos-atos                 -
69.   ngene                                  ngaten                           -
70.   ngereni                               ngantuni                       -
71.   ngijoli                                   nglintoni                       -
72.   ngisor                                   ngandhap                     -
73.   nilar                                      ninggal                           -
74.   njaluk                                   nedha                            -
75.   nurun                                   nedhak                          -
76.   nuturi                                   nyanjangi                     -
77.   nyaguhi                               nyagahi                         -
78.   nyalawadi                           nyalawados                 -
79.   nyalini                                  nyantuni                       -
80.   nyambung                         nyambet                       -
81.   nyangga                              nyanggi                         -
82.   nyatur                                  nyanten                        -
83.   obah                                     ebah                               -
84.   obong                                  besem                           -
85.   oleh-oleh                           angsal-angsal              -
86.   opah                                     épah                               -
87.   ora                                        boten                             -
88.   owah                                    éwah                              -
89.   padha                                  sami                                -
90.   padu                                     paben                            -
91.   pajeg                                    paos                               -
92.   pakewuh                            pakewed                      -
93.   pambarep                          pambajeng                  -
94.   panas                                   benter                           -
95.   pandhapa                           pandhapi                      -
96.   pangapura                         pangapunten              -
97.   panggonan                        panggènan                  -
98.   panjalin                               panjatos                       -
99.   paran                                   purug                             -
100.         pari                                 pantun                          -

TEMBUNG KRAMA (3)


1.       kalah                                    kawon                           -
2.       kalangan                             kambengan                 -
3.       kali                                        lepen                             -
4.       kalumrahan                       kalimrahan                   -
5.       kalungguhan                     kalenggahan               -
6.       kaluputan                           kalepatan                     -
7.       kaluwihan                          kalangkungan             -
8.       kamajuan                           kamajengan                -
9.       kambanen                         kewiyaren                    -
10.   kamituwa                           kamisepuh                   -
11.   kamot                                  kawrat                           -
12.   kamurahan                        kamirahan                    -
13.   kana                                     ngrika                             -
14.   kanggo                                kangge                          -
15.   kanoman                            kaneman                      -
16.   kapindho                            kaping kalih                 -
17.   kapiran                                kapinten                       -
18.   kaponakan                         kapenakan                   -
19.   karang                                 kawis (?)                       -
20.   karangen                            kawisen                        -
21.   karen                                   kantunan                      -
22.   karo                                      kalih                                -
23.   karo                                      kaliyan                           -
24.   karuwan                             kantenan                      -
25.   kasaguhan                         kasagahan                    -
26.   katambuhan                     ketambetan                -
27.   katon                                   katingal                         -
28.   katrima                                katrimah                       -
29.   kawanen                            kasiyangan                   -
30.   kawetu                                kawedal                        -
31.   kaya                                      kados                             -
32.   kayon                                   kajengan                      -
33.   kayu                                     kajeng                           -
34.   kebangeten                      kesangeten                 -
35.   kebanjur                             kelajeng                        -
36.   kebo                                     maesa                            -
37.   kelangan                             kecalan                          -
38.   kelingan                              kengetan                      -
39.   kembang                            sekar                              -
40.   kena                                     kenging                         -
41.   kendeman                         kewuron                       -
42.   kendhi                                 lantingan                      -
43.   kepalang                             kepambeng                 -
44.   kepung                                kepang                          -
45.   kepungkur                         kepengker                   -
46.   kerana                                 keranten                      -
47.   keri                                       kantun                           -
48.   kertu                                    kertos                            -
49.   ketara                                  ketawis                         -
50.   ketemu                               kepanggih                    -
51.   ketlatjuk                             ketlajeng                      -
52.   ketrima                               ketrimah                       -
53.   ketutuh                               ketetah                         -
54.   kewengen                         kedalon                         -
55.   kewuhan                            kewedan                      -
56.   kinang                                  gantèn                           -
57.   kinon                                    kinen                              -
58.   kira                                        kinten                            -
59.   kirim                                     kintun                            -
60.   klasa                                     gelaran                          -
61.   klumpuk                             klempak                        -
62.   kobong                                kabesmi                        -
63.   kodanan                             kejawahan                   -
64.   kono                                     riku                                 -
65.   kosok bali                           kosok wangsul           -
66.   krambil                                klapa                              -
67.   krasa                                    kraos                              -
68.   krasan                                  kraos                              -
69.   krungu                                 kapireng                       -
70.   kudu                                     kedah                            -
71.   kukuh                                  kekah                             -
72.   kulina                                   kulinten (?)                  -
73.   kulon                                    kilen                               -
74.   kumawani                          kamipurun                   -
75.   kuna                                     kina                                 -
76.   kuning                                 jene                                -
77.   kuningan                            jenean                           -
78.   kurang                                 kirang                             -
79.   kuru                                      kera                                -
80.   kutha                                   kitha                               -
81.   kuwalik                                kuwangsul                   -
82.   kuwanen                            kapurunan                   -
83.   kuwasa                                kuwaos                         -
84.   kuwat                                  kiyat                               -
85.   kuwatir                                kuwatos                        -
86.   kuwawa, kuwat               kuwawi                         -
87.   kuwi                                     punika                           -
88.   laden                                    ladosan                         -
89.   lagi                                        saweg                            -
90.   lakon                                    lampahan                     -
91.   laku                                       lampah                          -
92.   lali supe                               -
93.   landa                                    landi                               -
94.   larang                                   awis                                -
95.   lawas                                    lami                                 -
96.   layang                                  serat                               -
97.   lebon                                   lebetan                         -
98.   lebu                                      lebet                              -
99.   leladi                                    lelados                           -
100.         lemari                            lemantun                     -

Pengikut

Matur Nuwun ...