Sabtu, 21 Februari 2015

KAPUSTAKAN JAWI (2)Serat-serat Jawi Kina golongan enem (sampun ngancik jaman Majapaitan), kadosta :
1.       Brahmandapurana, mawi sekar. Nyebat namaning ratu Sri Prakertiwirya.  Isinipun sami kaliyan Brahmandapurana gancaran.
2.       Kunjarakarna, mawi sekar. Isinipun sami kaliyan Kunjarakarna gancaran.
3.       Negarakertagama, mawi sekar. Karangan Mpu Prapanca, nalika jaman Majapait. Ingkang dipuncariyosaken kawontenan kraton Majapait nalika jumenengipun Prabu Hayam Wuruk + 1272-1311 Ç (1350-1389 M). Sebageyan ageng ngemot pratelan sang Prabu nalika tindak pepara dhateng tanah Blambangan , lajeng mampir ing Singasari (Tumapel).
4.       Arjunawijaya, karangan Mpu Tantular, jaman Majapait. Pandamelipun nalika Prabu Hayam Wuruk sampunsepuh. Isinipun pendhetan saking serat Uttarakandha.
5.       Sutasoma, mawi sekar. Ugi kasebat serat Purusadasanta, karangan Mpu Tantular, nalika jaman Majapait kaasta dening Prabu Hayam Wuruk.
6.       Parthayadnya, mawi sekar, boten kasumerepan ingkang ngarang. Isinipun nyariyosaken Sang Arjuna mangkat tapa.
7.       Nitisastra,mawi sekar. Boten kasumerepan ingkang ndamel, kinten-kinten jaman Majapait akhir. Miturut Poerbatjaraka ing serat menika wonten tetembungan ingkang misuwur  : SURA SUDIRA JAYANIKANG RAT SYUH BRASTHA TEKAPING ULAH DHARMASTUTI” ingkang dipunraos bilih menika arupi seselan.  Ing serat Witaradya pupuh 29 damelan R Ng Ranggawarsita wonten ungelungelan  : SURA DIRA JAYANINGRAT LEBUR DENING PANGASTUTI”. Kakinten menika pendhetan saking Serat Nitisastra.
8.       Nirarthapraprakerta,mawi sekar. Boten kasumerapan ingkang ngarang . Kadamel taun 1381 Ç (1459 M) ing dhusun perdikan Kancana, sakidulipun Surabaya. Isinipun bab mistik
9.       Dharmasunya, mawi sekar. Piwulang bab filsafat lan ugi mistik. Boten kasumerapan ingkang ngarang, nanging nyebat nami sang Malinatha. Wonten candrasengkalanipun nanging boten cetha, angka 1304 Ç (1382 M) utawi 1340 Ç (1418 M).
10.   Hariçraya, mawi sekar. Pendhetan saking serat Uttarakandha. Wonten sengkalanipun : sad sanganjala candra (1496 Ç utawi 1574 M).
wonten candhakipun…

Tidak ada komentar:

Pengikut

Matur Nuwun ...