Rabu, 09 November 2016

PESISIR KLAYARvideo

Pesisir Klayar mapan ana ing pinggiring samodra kidul kalebu wewengkon desa Kalak, kecamatan Donorojo, kabupaten Pacitan. Papan wisata iki kalebu misuwur kanggone wong-wong tanah Jawa, utamane kutha Pacitan.  Kahanane saiki sangsaya tambah rame. Dalane uga nglenyer, aspalan alus, ora adoh saka guwa Gong. Saka guwa Gong kira-kira mung watara 10 km. Ing desa Kalak kono uga ana guwa Kalak kang misuwur kanggo nepi utawa tapa.
Kaelokane papan wisata pesisir Klayar iki yaiku anane banyu kang nyembur saka sela-selaning watu karang nalika ana ombak gedhe. Semburan iki dijenengi Seruling Samudera. Ana uga wujude watu karang kang saemper karo wujude Spinx ing Negara Mesir.
Rehdene ombake segara kalebu gedhe, mula para wisatawan ora dililani adus ing segara. Bab iku pancen mbebayani banget. Papan wisata ing kutha Pacitan kalebu akeh, kayata Guwa Gong, Guwa Tabuhan kang watune bisa dianggo gendhingan. Yen panjenengan kepingin selancar utawa surfer bisa tindak menyang pesisir Teleng Ria utawa pesisir Srau. Yen kepingin lelangen banyu anget ora susah nggodhog, nyemplung wae ana ing kolah Banyu Anget kang mapan ana ing kecamatan Arjosari. Yen panjenengan kondur saka Pacitan aja lali mundhut akik kanggo oleh-oleh.  Wis ta, pokoke jooozz.

Senin, 12 September 2016

NGELMU ANYAR: METANALISIS (06)Metanalisis iku pangrimbaging tembung sing mula sing bukane salah pangrimbag. Lugune proses morfologis metanalisis iki tinemu ing basa Indonesia. Miturut panemune Prof. Dr. E. Zaenal Arifin, M. Hum pangrimbaging tembung iki kanggo nerangake tembung-tembung kayata, pramugari, pramusaji, pramusiwi, pramusyahwat, pramuniaga, pramuwisma, pramubakti, pramubarang, pramubayi, pramugara, pramujasa, pramukamar, pramupintu, pramuria, pramutamu, pramuwisata.
Ing basa Indonesia tembung pramu- kalebu “bentuk terikat” kang digandhengake karo tembung-tembung kang kasebut ing dhuwur. Rehdene basa Jawa kaprebawan basa Indonesia lan tembung-tembung mau uga mlebu ing basa Jawa, mula ora ana alane kita uga nyinau bab iki.
Ing basa Jawa ana tembung pramugari kang asalae saka basa Kawi kang tegese : uger-uger, bebandhem, gegitik ( CF Winter, 347), dene ing basa Jawa anyar ateges pengarep, panuntun (WJS Poerwadarminta, 510). Saliyane iku ana tembung pramuka*), pramudita, pramoda lsp. Sabanjure tembung pramu- dijupuk banjur digandhengake karo tembung-tembung ing dhuwur.
Saliyane iku ana tembung pengembara, babone (kata dasar) kembara, kamangka ing basa Jawa tembunge ambara utawa umbara, ing basa Jawa tegese uluk, awang-awang, lelana, nguja (CF Winter, 49). Pangrimbaging tembung-tembung kang kaya mangkono mau diarani metanalisis.
Tembung liyane kang pangrimbage nganggo cara metnalaisis ing antarane  tunakarya, tunasusila, tunanetra, tunawisma, tunadaksa, tunagrahita, lsp.

Katrangan :
*) tembung pramuka ing kene arupa tembung, dudu akronim saka Praja Muda Karana.


Pengikut

Matur Nuwun ...