Selasa, 22 September 2015

CANDHI KEBO IRENG
Candhi  Kebo Ireng mapan ing dhukuh Kebo Ireng, desa Ngerong, kecamatan Gempol, kabupaten  Pasuruan. Candhi  iki kahanane wis rusak banget. Kang kari mung awujud pondhasi. Ora kaweruhan sapa lan jaman apa anggone nggawe.
Nitik wewujudane pondhasi kang ana kira-kira arupa candhi Hindhu. Adhepe candhi mangulon. Nalika ditemokake pisanan ing taun sangang puluhan candhi ana ing satengahing barongan pring.   

Jumat, 18 September 2015

CANDHI SUMBER TETEK.
Candhi Sumber Tetek mapan ereng-erenge gunung Penanggungan iring wetan, ing dhukuh Belahan Jawa, desa Wonosunyo, kecamatan Gempol, kabupaten Pasuruan. Saka dalan gedhe Pandaan – Gempol dohe kira-kira limang kilometer. Diarani Sumber Tetek jalaran reca ing candhi mau teteke utawa payudarane mancur banyu bening anjog menyang kolah sing ana sangisore. Jenenge liya candhi Sumber Tetek yaiku candhi Belahan.
Candhi Sumber Tetek (Belahan) awujud kolah padusan (patirtan) kaya dene candhi Jalatundha. Digawe nalika jaman prabhu Airlangga, saka negara Kahuripan, ing abad 11. Ukuran candhi iki ujure 6,85 m, alange 6,30 m lan dhuwure 4,60 m. Ing sangarepe reca ana kolah kang ambane 6,40 m x 4,40 m. Dhasaring kolah digawe saka watu item (andhesit). Verbeek naliti mbok manawa ana pethi watu ing manggon ngisore kolah kaya kang ana candhi Jalatundha, nanging kanyatane ora, jalaran wis nate didhudhuk.
Banyune mili saka tembok mburine, liwat reca-reca kang tumempel ing tembok kasebut, mancur anjog menyang kolah. Temboke digawe saka bata dene recane digawe saka watu item (andhesit).

Reca mau biyen cacahe ana telu, nanging saiki mung kari loro, yaiku recane Dewi Sri lan Dewi Laksmi. Reca loro mau mau ngapit reca kang ana ing tengah – kang saiki kosong - miturut para ahli , reca mau mujudake Bathara Wisnu kang lagi nunggang manuk Garudha. Reca Bathara Wisnu iku nggambarake Prabhu Airlangga kang dadi titising Bathara Wisnu. Dene reca Dewi Sri lan Dewi Laksmi nggambarake garwane Prabhu Airlangga kang cacahe loro. Reca Bathara Wisnu saiki disimpen ana ing museum Majapait ing Trowulan, Mojokerto.
Prabhu Airlangga ngasta pusaraning praja taun 1009-1042 M kanthi jejuluk (gelar abhiseka) Sri Maharaja Rakai Halu Sri Dharmawangsa Airlangga Anantawikramottunggadewa. Taun 1042 M Prabhu Airlangga lengser keprabon banjur mandhita. Jejuluke  Prabhu Airlangga nalika ambegawan yaiku: Resi Erlangga Jatiningrat (Serat Calon Arang), Resi Gentayu (Serat Babad Tanah Jawi), Resi Aji Paduka Mpungku Sang Pinaka Catraning Bhuwana (Prasasti Gandakuti, 1042 M).

Putrane putri Prabhu Airlangga (Dewi Kili Suci) miturut prasasti Cane (1021 M), lan prasasti  Turun Hyang (1035 M) asmane sing asli yaiku Sanggramawijaya Tunggadewi, ora kersa dadi ratu. Negara banjur disigar dadi loro yaiku negara Kadhiri kutha rajane ana ing Dhaha (ing sisih kulon) diprentah dening Sri Samarawijaya, lan ing sisih wetan dijenengake Janggala kutha rajane ana Kahuripan, diprentah dening Mapanji Garasakan.
Surude Prabhu Airlangga ora diweruhi kanthi cetha. Adhedhasar prasasti Sumengka (1059) tinggalane negara Janggala, nyebutake Resi Aji Paduka Mpungku (Sang Pinaka Catraning Bhuwana, Airlangga) dimakamake ing tirtha (pemandian). Prasasti kasebut nerangake yen “Bathara Guru sang lumah ri Tirtha”. Adhedhasar katrangan prasasti kasebut ateges candhi Belahan minangka makame Prabhu Airlangga.  Ing kolah candhi Belahan uga ditemokake tulisan kanthi angka taun 1049. Nanging ora dingerteni kanthi cetha apa taun kasebut iku surude Prabhu Airlangga apa panggawene patirtan kasebut.

Rabu, 16 September 2015

PAPAN MOKSANE MAHAPATIH GAJAH MADA
Mahapatih Gajah Mada ora kinaweruhan lahire. Ora ana cathetan kang awujud sastra tulis (bukti tertulis), mung wae miturut dongeng kapercayan (mitos) ana sing ngandhakake yen Mahapatih Gajah Mada lair dina Jumat Paing, taun 1301 ing Ngimbang, Babat, Lamongan, kanthi jeneng R Djoengki. Ibune asma Dewi Andhungsari kang saiki disarekake ana ing  gunung Ratu ing Desa Cancing,  kecamatan Ngimbang, kabupaten Lamongan. Jalaran ibune tinggal donya , dening Ki Gedhe Sidawayah –sesepuhe desa kono – banjur dititipake sedulure mbok Randha Wara Wuri ing desa Madha (Modo) , kecamatan Madha kabupaten Lamongan. Sawise wis dadi jaka Gajah Mada kondhang kanthi jeneng Jaka Madha. Mula ing Madha uga ana petilasane Patih Gajah Mada.
Negarakretagama uga ora nyaritakake asal usule Gajah Mada. Nalika Mpu Prapanca nyaritakake kutha raja Majapait, sing dicritakake yaiku dalem kepatihan kang manggon ing sisih lor wetan ing kutha raja Majapait. Negarakretagama uga nyaritakake dalem pesanggrahan Madhakaripura peparinge Prabu Hayam Wuruk marang Patih Gajah Mada. Nalika Prabu Hayam Wuruk tetinjo desa ngadesa, Prabu Hayam Wuruk mampir ing  pasanggrahan Madakaripura. Madhakaripura iki saiki kalebu wewengkon kecamatan Tongas, kabupaten Probolinggo.

Kedadean liya kang gegayutan karo Mahapatih Gajah Mada ing antarane nalika Gajah Mada ngrabasa Sadheng lan Keta ing taun 1253 Ç (1331 M) kanthi sengkalan “ring agnipwari çaka” kang ditegesi Geni lan Panah (1253 Ç (?)). Uga nalika dianakake upacara srada kanggo ngurmati Ratu Rajapatni ing taun 1284 Ç (1332 M) Patih Gajah Mada mandhegani para bupati pesisir ngaturake sembah marang Prabu Hayam Wuruk.
Ing taun 1285 Ç (1263 M) Prabu Hayam Wuruk tindak menyang Simping saperlu ngelih candhi makam. Sabaline saka Simping Prabu Hayam Wuruk mireng yen Patih Gajah Mada lagi gering. Uga dicritakake yen patih Gajah Mada dadi patih Mangkubumi wiwit taun 1253 Ç (1331 M) lan seda ing taun 1286 Ç ( 1364 M).

Saliyane Negarakretagama sumber canthetan liyane yaiku Pararaton.
Pararaton martakake sepisanan, Gajah Mada nalika dadi bekel prajurit bhayangkara, nylametake Sang Prabu saka pambujunge Ra Kuti ing Badander. Sawise Ra Kuti bisa diperjaya , Gajah Mada disengkakake ing ngaluhur dadi patih ing Kahuripan lawase rong taun. Nalika patih Daha Sang Arya Tilam surud, Gajah Mada didhawuhi nggenteni Arya Tilam dadi patih ing Daha.
Nalika prabu Jayanagara gerah, dening Tanca diprajaya. Banjur Tanca genti diprajaya dening Gajah Mada.
Sang Mangkubhumi Arya Tadhah gering, ora bisa ngadhep, banjur menehi weruh Gajah Mada supaya gelem dadi patih mangkubumi. Gajah Mada ora gelem nglakoni sadurunge kraman saka Sadheng bisa ditelukake. Sawise kraman Sadheng bisa ditumpes kanthi sengkalan “kaya – bhuta – non – daging” (1253 Ç, 1331 M) Gajah Mada diangkat dadi patih Mangkubhumi. Dheweke banjur ngucapake sumpah, kang kondhang jeneng sumpah palapa kang ukarane “ Lamun huwus kalah Nusantara isun amukti palapa …”

Kedadean liya yaiku nalika sang Bhre Prabhu Hayam Wuruk ngarepake putri Sunda. Bareng ratu Maharaja wis teka ing Majapait, Patih Gajah Mada kandha yen wong Sunda kudu ngaturake putri minangka tandha pisungsung. Wong Sunda ora gelem menehake.
Patih Gajah Mada matur kahanane wong Sunda. Iguh pratikele Patih Gajah Mada supaya wong Sunda ngaturake putri disarujuki dening Bhra Parameswara Wengker, nuli Patih Gajah Mada prentah supaya ngepung wong Sunda.
Rumangsa disepelekake, para panggedhene wong Sunda ora trima. Ratu Maharaja ora bakal ngaturake putri minangka tanda panungkul, lan ora bakal nungkul marang Majapait. Wong-wong Sunda sanggup bela pati ing Bubat. Bubat iku sawijining alun-alun (tanah lapang) kang prenahe ana lore kutha raja Majapait. Kedadean perang antarane prajurit Majapait lan wong Sunda ing Bubat diarani perang Bubat kang dumadi ing taun Saka “Sanga – Turangga – Paksa – Wani “ (1279 Ç, 1357 M). Sateluke prajurit Sunda Patih Gajah Mada amukti palapa. Mahapatih Gajah Mada surud kanthi sengkalan i Çaka Gagana – Muka – Matendu (1390 Ç , 1368 M). Katrangan ngenani surude Patih Gajah Mada ing antarane Negarakretagama karo Pararaton ana gesehe.
Katrangan bab surude Patih Gajah Mada ora ana cathetan kang gumathok, ana kang ngandhakake ing Madhakaripura nanging uga ana sing ngandhakake ing kutha raja Majapait. Ing ngisor iki gambar kang nuduhake salah sijine panggonan, kang dipercaya dening masyarakat sakiwa tengene, papan moksane Patih Gajah Mada yaiku ana ing Desa Lebak Jabung, kecamatan Jatireja, kabupaten Mojokerto.

Pengikut

Matur Nuwun ...