Jumat, 15 November 2013

WATAK UTAMASinom.
Ambegé kang wus utama,
tan ngendhak gunaning janmi,
amiguna ing aguna,
sasolahé kudu bathi,
pinteré dèn alingi,
bodhoné dinokok ngayun,
pamrihé dèn inaa,
aja na ngarani bangkit,
suka lila dèn ina sapadha-padha.

Wulangreh, Paku Buwana IV


Katrangan tembung:

ambeg             = i. (kn): 1.watak; 2.awatak, duwe bebuden; 3. umuk, duwe anggep luhur lsp; 4. engg. rewel (tumrap bocah); diambegi: direngkuh kalawan ambeg (umuk). ii. ambegan: (kn). napas, mlebu metune hawa ing irung (kebuk); 2. nyerot lan ngetokake hawa. ambeg darma (kw): welasan (seneng tetulung); ambeg pati (br): ora wedi marang pati (wani mati); ambeg siya (kn): awatak siya marang; ambeg sura (kw): kendel banget; ambeg wani (br): kendel, kumendel, ambeg welas (kn): welasan.
utama              =(s) 1. (kw). becik, linuwih; 2. n. utami (k): luwih dening becik (tumrap bebuden, watak, lsp); utamane: prayogane, becike.
ngendhak        = (kn): 1. mareni (kamanuhan, lsp), ninggal (pagawean); 2. nyandhet (kanepson, lsp)
guna                = (s) 1. (kw) watak, kaluwihan, kapinteran; 2. (kn) panggawe, krenah, paeka; 3. (n) gina (k) paedah; guna bisa, guna gawe, guna piranti, guna sarana, guna sekti (kn): daya kang ngungkuli kodrat ginawe krenah (maeka) ing liyan; gumuna (br): kuminter; nggunani: maeka (menggawe) ing liyan sarana guna gawe, lsp; ngguna gawe (kn): maeka, menggawe; maling aguna: maling sekti.
janmi               = janma, jalma, manungsa, nara, wong,
amiguna          = (kw): pinter; migunanni : maedahi; migunakake: nganggo
den                  = i (kw): 1. di- , upamane den prajaya; 2. di- (pakon alus) upamane : den ngati-ati. ii. pacelathon: sesebutane wong sing isih dharah; 2.(enggonan) sebutane wong lanang (sing klebu tengahan).
bangkit            = bisa.
suka                 = i (kn) bungah; suka-suka, suka pari suka, sukan-sukan: bungah-bungah, seneng-seneng. ii (k): aweh, oleh (nglilani); dipunsukani (k): diwenehi, dipunsukakaken: diwenehake; suka lila (rila) (kn): kanthi senenging ati sarta lila; suka- nrima, suka- sukur, suka-panarimah) (kn): matur nuwun.
ina                   = 1. (kw) nistha, asor; 2. (kn) ak. cacad (tumrap badan); 3 (kw): picak; 4 (ak) weya, kurang ngati-ati; diina : diremehake, disepelekake (dipesthekake yen ora bisa; ina budi (kw): bodho.


Tidak ada komentar:

Pengikut

Matur Nuwun ...