Rabu, 27 November 2013

TEMBUNG PANGGANDHENG, KATA PENGHUBUNG, KONJUNGSI (2)A.Tembung panggandheng antarane ukara siji lan ukara liyane.

Tembung panggandheng antarane ukara. Tembung panggandheng antarane ukara yaiku tembung panggandheng kang nggandheng ukara siji karo ukara liyane. Mula saka iku tembung panggandheng iku aksara kapisan katulis nganggo aksara gedhe.
Jinise tembung panggandheng antarane ukara antara liya:

1.      Tembung panggandheng kang mratelakake makna kang kosok balen saka ukara sadurunge, tuladha : sanajana mangkono,
Saben dina Aminah ora diwenehi blanja dening bojone. Sanajana mangkono dheweke isih tetep tresna.

2.      Tembung panggandheng kang mratelakake terusane prastawa utawa kahanan kang ana ing ukara sadurunge, kayata: sawise iku,
Rampung mangan, kabeh padha pamitan marang sing ditinggal. Sawise iku banjur padha budhalan.

3.      Tembung panggandheng kang mratelakake bab, prastawa utawa kahanan saliyane kahanan kang wis disebutake sadurunge, kayata: saliyane iku, lan maneh.
Ing jaba kahanan peteng dhedhet lelimengan, ora ana wong kemliwer siji-sijia. Saliyane iku keprungu swarane manuk kokok beluk kang gawe mirise ati.

4.      Tembung panggandheng kang mratelakake kahanan suwalike katimbang kahanan ing ukara sadurunge, kayata: suwalike,
Kowe aja gampang ndakwa marang wong sing durung cetha nglakoni. Suwalike adhimu aja gampang- gampang nesu yen ana wong alok kelangan.

5.      Tembung panggandheng kang mratelakake kahanan sabenere saka ukara sadurunge, kayata: sejatine, sabenere, lugune,
Manungsa diwenehi wenang nembus langit. Sejatine ora ana manungsa kang bakal bisa nembus langit.

6.      Tembung panggandheng kang nduweni teges ngluwihi saka ukara sadurunge, kayata: malah, malah-malah, malahan, mandar
Aku dhek wingi nembung nyilih dhuwit marang Ami,dheweke ora menehi. Malahan dheweke kandha yen utange akeh.

7.      Tembung panggandheng kang mratelakake kahanan kang kosok balen saka ukara sadurunge, kayata: nanging, ananging.
Garapan sing kene numpuk, sing ana kana durung kecandhak. Nanging kepriye maneh wong garapan iki wis dadi kuwajibanku.

8.      Tembung panggandheng kang mratelakake akibat saka kahanan ing ukara sadurunge, kayata: kanthi mangkono, mula saka iku
Pamrentah ngundhakake bayare para guru. Kanthi mangkono para guru kudu bisa ngundhakake mutune pendidikan Indonesia.

9.      Tembung panggandheng kang mratelakake kedadean kang ndhisiki utawa sawise bab kang ana ing ukara sadurunge, kayata: sadurunge iku, sawise iku.
Aceh kablebeg tsunami kanthi nggawa korban atusan ewu wong. Sadurunge iku akeh bencana alam kang nrajang Indonesia.


 Ana candhake ...

Tidak ada komentar:

Pengikut

Matur Nuwun ...