Kamis, 14 November 2013

TEMBUNG ANCER-ANCER, KATA DEPAN, PREPOSISI
Gambar saking :COLLECTIE TROPENMUSEUM


Ing basa Indonesia tembung ancer-ancer (kata depan, preposisi) ana sawetara definisi kang nyebutake:

1.      Preposisi berasal dari bahasa latin yaitu prae yang berarti sebelum dan ponere, yang berarti menempatkan, tempat. Kata depan adalah kata yang merangkaikan kata-kata atau bagian kalimat dan biasanya diikuti oleh nomina atau pronomina. Preposisi bisa berbentuk kata, misalnya di dan untuk, atau gabungan kata, misalnya bersama atau sampai dengan.

2.      Preposisi atau kata depan adalah kata yang secara sintaksis terdapat di depan nomina  (kata benda), adjektiva (kata keadaan), atau adverbia (kata keterangan) dan secara semantis menandai berbagai hubungan makna antara konstituen di depan dan di belakang preposisi tersebut.

3.      Kata depan adalah kata yang menghubungkan kata benda dengan bagian kalimat. Kata depan biasanya digunakan untuk mengantarkan objek penyerta kalimat dan tidak boleh mengantarkan subjek kalimat. Selain kata depan di, ke, dari, dikenal juga kata depan pada, kepada, oleh, dengan, atas.

Tembung ancer-ancer (kata depan, preposisi) yaiku tembung kang manggone ana sangarepe tembung aran (kata benda), tembung kahanan (kata keadaan), utawa tembung katrangan (kata keterangan). Tembung ancer-ancer ngrakit tembung, utawa ngrakit ukara sing lumrahe digandhengi tembung aran (kata benda, nomina) utawa tembung sesulih (kata ganti, pronomina) ing saburine. Tembung ancer-ancer bisa awujud tembung lingga, lan bisa uga awujud tembung saroja. upamane ing utawa nganti teka.

Tembung ancer-ancer bisa digolongake :

1.      Tembung ancer-ancer minangka tetenger waktu, papan, arah kang dituju, asal: ing, menyang, dhateng, saka, saking.
1.1.   Ing sawijining dina Sang Prabu tindak mbebedhag menyang alas.
1.2.   Rapat RT iki arep dianakake ing dina Kemis.
1.3.   Ing Sendhang Kakung ditemokake bulus kuning lan bulus sikil telu.
1.4.   Para warga nduweni pangajab yen ing kene didegi tetenger.
1.5.   Dhek wingi Sunarta lunga menyang Ngayojakarta.
1.6.   Menyang endi wae anggonmu lunga sedina iki mau?
1.7.   Bapak lagi kondur saka Banjarmasin esuk mau.
1.8.   Saka daleme pakdhe aku terus mulih menyang omahku.
1.9.   Kue lapis menika dipundamel saking glepung beras.
1.10.                    Saka bangeting anggone mikir anake, dheweke banjur lara.

2.      Tembung ancer-ancer minangka tetenger arah kang dituju saliyane papan: marang, dhateng, dhumateng.
2.1.   Aku takon marang Andi, apa sebabe dheweke ora teka rapat.
2.2.   Wong urip kudu nduweni rasa tresna marang sapadha-padha.
2.3.   Kula nyuwun priksa dhateng pak RT pundi griyanipun Kang Salija.
2.4.   Kula ngaturaken sugeng rawuh dhumateng para rawuh sami.

3.      Tembung ancer-ancer minangka tetenger maksud utawa tujuan: kanggo, kangge, kagem
3.1.   Aku tuku klambi iki kanggo anakku lanang.
3.2.   Mas Lurah Suraksasihana nampa piranti kanggo upacara labuhan.
3.3.   Madu nggadhahi zat ingkang murakabi kangge kasarasaning badan
3.4.   Kencur menika sageda kangge jampi watuk.
3.5.   Serat sedhahan menika kagem pak Lurah.
3.6.   Mundhut pasir samanten kathahipun badhe kagem menapa bapak?

4.      Tembung ancer-ancer minangka tetenger wektu: meh, nganti, ngantos
4.1.   Meh rong dina iki aku ora bisa lunga jalaran udan.
4.2.   Anggone manggon ing omah kono wis meh telung sasi.
4.3.   Anggone nyopir ugal-ugalan, meh wae kecemplung kali.
4.4.   Apa sebabe kowe nganti dioyak-oyak prajurit kraton?
4.5.   Ngantos sapriki kula dereng nate numpak montor mabur.

5.      Tembung ancer-ancer minangka tetenger gegandhengan karo kang nandangi: dening,
5.1.   Crita cekak iki dikarang dening Esmiet.
5.2.   Untung Surapati numpes prajurit Walanda kang dipandhegani dening Kapten Tack.

6.      Tembung ancer-ancer minangka tetenger gegandhengan karo cara:  kanthi
6.1.   Tentara gerilya mlebu kutha kanthi sesidheman.
6.2.   Wacanen buku iku kanthi tliti.

7.      Tembung ancer-ancer minangka tetenger gegandhengan karo alat utawa piranti: nganggo
7.1.   Wit klapa iku ditegor nganggo pecok gedhe.
7.2.   Arman menyang sekolahan nganggo sepedhah.

8.      Tembung ancer-ancer minangka tetenger bebarengan: karo
8.1.   Amini mrene karo kanca-kancane.
8.2.   Ana ing sekolahan bocah-bocah diwulang maca karo nulis.

9.      Tembung ancer-ancer minangka tetenger sebab: krana
9.1.   Niyatingsun pasa tutuka sadina sesuk krana ferdune wulan Romadon.
9.2.   Ngibadaha sing temen ora krana manungsa.

10.  Tembung ancer-ancer minangka tetenger entar (ibarat): kaya, kadya, lir, pindha.
10.1.                    Tandange kaya bantheng ketaton.
10.2.                    Sang Prabu duka yayah sinipi, jaja bang mawinga-winga lir sinebit talingane.
10.3.                    Lakune prajurit Ngamarta lamun sinawang kadya sela brekithi.
10.4.                    Warna-warna busananing para prajurit tinon saking mandrawa pindha panjrahing puspita.

1 komentar:

umar sahid mengatakan...

sumber dari mana yaa ?

Pengikut

Matur Nuwun ...