Kamis, 31 Mei 2012

WONG DESA LAN MANUK ALAP – ALAP.


Ana manuk alap - alap sarosane ngoyak – oyak manuk cilik kang mabur ngoncati. Atine miris dening mingid – mingide cakare kang banget landhepe.  Manuk cilik rumangsa ora kelar nyembadani , meh ilang pangarep – arepe luput saka  bilahi.
Bareng ndungkap tekan ing lemah , alap – alap galak kena kacekel ing wong desa. Saking getere saka gegantunganing pepesthen, manis celathune marang wong desa : “Kula dereng nate damel piawon ing sampeyan, mila panyuwun kula, mugi sampeyan uculaken, sampun miawoni dhateng kula ingkang dereng nate damel piawon ing sampeyan “.
Wong desa mangsuli : “Celathumu iku satemene  becik banget. Saiki kowe bisa mulang bab kabecikan marang aku.  Aku tuturana, apa manuk cilik iku wus tau gawe piala marang kowe, kowe nibakake karampunganmu dhewe. Mulane aja ngresula, sarening kowe sumedya ngalani manuk cilik mau, wewalese tanpa welas kabener tumiba ing awakmu.”
Eliding dongeng mangkene : samubarang panganggep kang ora kosenengi tumiba ing awakmu, iku aja ko empakake ing liyan.

Dipethik saka : Layang Sato Kewan, CF Winters
Tegese tembung :
miris                      = wedi sarta sumelang
mingid – mingid= mingis – mingis, katon landhep banget
bilahi                     = cilaka, tiwas, blai
ndungkap            = meh tekan ing
piawon                                 = piala, nandukake ala.
ngalani = anggawe ala.


2 komentar:

Anonim mengatakan...

wah...blog niki ketingale kok sahe kangge ngilingke mareng tyang" jawi ingkang miris smpun badhe mboten saged boso jowo

Pak Ugeng mengatakan...

Matur nuwun rawuhipun, mas redhaktur KoranJITU.com, kula namung saged atur sapala murih basa Jawi boten enggal sirna.

Pengikut

Matur Nuwun ...