Jumat, 04 Mei 2012

WONG LELAKU LAN BEGAL.Ana wong lelaku nunggang jaran, ngambah dalan arang disaba ing wong. Dalan mau kang pinggir tengen ana kaline. Kang pinggir kiwa gunung lan dhadhah. Nuli ana begal loro metu saka grumbul karo ngliga pedhang, sarta ngundang – undang : “Mandhega, ulungna dhuwitmu, utawa patimu.
Sawuse mangkono enggal nyandhak apuse. Kang nunggang ndhrodhog  amarga saking kaget sarta wedine bakal kailangan dhuwit tuwin barange kasompok ing playune. Sanalika nggiwarake jarane , nggebyur ing kali, sedyane ngoncati sawijining pakewuh, wasana kalebu ing bebaya kang luwih gedhe, awit saking santering banyu, kang nunggang jarane keli. Karosan wus tanpa gawe , jelih-jelih njaluk tulung, ora ana kang nulungi. Santering banyu ngilangake dayane, wasana wong lan jarane mati.
Eliding dongeng mangkene : yen kowe katekan pakewuh rong prakara, murih aja kongsi kelangan duwekmu kabeh, pakewuh mau salah siji endi kang entheng tempuhen.

Tegese tembung :
lelaku                    = 1. tindak, lampah   2. lelungan
dhadhah              = pager sing digawe saka tetuwuhan.
begal                     = durjana kang ana ing dedalan
ngliga                    = ngunus
kasompok           = rupek, ora kobet, ora omber
pakewuh             = reribed, alangan
jelih – jelih          = bengok - bengok
Tempuhen          =


Dipethik saka : Layang sato Kewan, Dr. C.F. Winter.


Tidak ada komentar:

Pengikut

Matur Nuwun ...