Selasa, 24 September 2013

TEMBUNG KRIYA, VERBA, utawa KATA KERJA (3)C. ADHEDHASAR FUNGSI
Adhedhasar fungsine tembungkriya lumrahe nglungguhi fungsi minangka wasesa, ananging tembung kriya bisa uga nduweni fungsi minangka jejer (subyek), lesan (obyek), jangkepan (pelengkap), lan katrangan (katrangan).
a.       Tembung kriya minangka minangka wasesa (predikat).
a.       Nalika padhang rembulan bocah-bocah padha dolanan jamuran ing latar.
b.      Prabu Pandhu midhangetaken ature raden Gandamana.
c.       Pak dhokter nambani wong-wong kang teka ing Puskesmas.
b.      Tembung kriya minangka jejer (subyek).
a.       Nulis aksara Jawa kuwi gampang.
b.      Ngarang dadi penggaweyane pak Darminta.
c.       Ngombe arak iku pakulinan sing ora becik.
c.       Tembung kriya minangka lesan (obyek).
a.       Bocah-bocah lagi sinau njoged ing pendhapa kabupaten.
b.      Pak Mardi lagi muruk maca aksara Latin.
c.       Pak guru mulang nembang.
d.      Tembung kriya minangka jangkepan (pelengkap)
a.       Dheweke percaya lakune ora nalisir saka angger-angger.
b.      Raden Subali tapa ngurangi mangan daging.
c.        Yu Mini ngguyu lakune wong pincang.
e.      Tembung kriya minangka katrangan (keterangan)
a.       Pak Bupati rawuh nalika sedane mbah buyut.
b.      Bapak tansah maringi pitutur supaya tindak-tanduke putrane ora nalisir saka bebener.
c.       Kita kudu tansah ngucapake syukur sanajan urip kita tansah kecingkrangan.

Ana candhake ...

Tidak ada komentar:

Pengikut

Matur Nuwun ...