Jumat, 24 September 2010

JURU AMEK IWAK LAN IWAK CILIK


Ana juru amek iwak mancing ing pinggir kali. Bareng nibakake pancinge ora antara suwe ana iwak cilik, saka kurang wiweka nyarap pancing, banjur kena. Saka getere marang gegantungane pepesthen, awit wis dicekel marang kang mancing, arep dilebokake ing kepis, nuli metu akale.
Celathu angasih-asih marang kang mancing : “ Dhuh kyai sanak, kula mugi sampeyan eculaken malih, awit taksih alit, sepele ing atasipun sampeyan. Sampeyan mancing malih mangsa ngantos dangu mesthi pikantuk sadasa, ingkang agengipun ngungkuli kula. Kajengipun kula ageng rumiyin, benjing sampeyan wangsul, kula sampeyan pancing.
Juru amek iwak mangsuli :”O, kanca cilik, rungokna celathuku. Kowe nedya mblilu aku. Yen kowe saiki dakculna, kaya-kaya salawase ora kena dakpancing maneh. Kowe ing mengko wis kacekel dening aku, iku wus mesthi katekem ing tanganku. Mulane kowe gentho cilik mengko bakal mlebu ing wajan, banjur rampung.
Liding dongeng mangkene : samubarang kang wus mesthi, yen kolirokake karo kang durung mesthi, tartamtu kowe bakal kalorop.


Tegese tembung :
juru amek iwak = tukang golek iwak.
wiweka = pangati-ati
geter = obah kumitir, ndhrodhog
geter atine = ketir-ketir atine , sumelang semu wedi
kepis = wadhah iwak lumrahe digawe saka nam-naman pring
angasih-asih = njaluk diwelasi, njaluk ditresnani.
gentho = bangsat, bajingan
liding dongeng = katrangan karepe dongeng.
kalorop = kapusan, keblasuk.
sato = kewan


Dilatinake saka : Layang Dongeng Sato Kewan, Dr C.F. Winter


Dongeng sato kewan iku uga diarani fabel. Ing ngisor iki ana dongeng sato kewan sawetara yaiku :

1. Kuwuk Lan Macan Tutul.
2. Asu Ajag Lan Manuk Gagak.
3. Asu Ajag, Cempe, Lan Wedhus Lanang.
4. Laler lan Kreta Cilik.
5. Manuk Merak Lan Sandhang Lawe.

Yen kepingin maca, kliken ana kene!


.

2 komentar:

Kang Sugeng mengatakan...

njih pakde, Insya Allah menawi mboten wonten alangan, kula badhe ndugi, ananging lha kula mboten wonten sing tepang e, dospundi menika? jam pinten acaranipun pakde? si nten mawon engkang rawuh?

Pak Ugeng mengatakan...

Acarane jam 9.00 soal mboten kenal sami mawon kula nggih boten sing kenal. Sing penting ngumpul wong sa Pacitan, lha mengke pados kenalan.

Pengikut

Matur Nuwun ...