Kamis, 09 Agustus 2012

TEMBUNG SAROJA


Tembung saroja yaiku tembung loro sing padha tegese utawa meh padha dianggo bebarengan.

Panganggone Tembung Saroja :
1.     Wong  Jawa pranyata nduweni kabudayan kang adi luhung.
2.     Pegaweyane mung angkat junjung, apa bisa nyukupi kebutuhane kulawargane ?
3.     Direwangi njungkir njempalik meksa ora bisa cukup kanggo mangan saben dinane.
4.     Dedeg piadege gedhe dhuwur tur gagah prakosa.
5.     Satriya ing Madukara iya raden Harjuna pranyata satriya kang sekti mandraguna.

Tuladha tembung saroja :
Adi luhung
Ajur mumur
Amrik minging
Andhap asor
Angkat junjung
Arum wangi
Asih tresna
Babak belur
Babak bundhas
Bagas waras
Bala koswa
Baya pakewuh
Bayu bajra
Bibit kawit
Bojana andrawina
Budi pakarti
Campur adhuk
Campur bawur
Candhak cekel
Colong jupuk
Dana driyah
Dana weweh
Dhawuh pangandika
Dhawuh timbalan
Dhedhep tidhem
Dhodhok seleh
Donga puji
Edi peni
Gagah prakosa
Galap gangsul
Gandhes luwes
Gendhon rukon
Gilir gumanti
Girang gumuyu
Godha rencana
Guyub rukun
Iguh pratikel
Jalma manungsa
Japa mantra
Jebat kasturi
Jejel riyel
Jungkir walik
Kadang kadeyan
Kadhang kala
Kajen karingan
Kasep lalu
Kepalu kepenthung
Kepalu ketutu
Kesampar kesandhung
Kocap kacarita
Kongas ngambar
Kukuh bakuh
Labuh labet
Lagak lageyan
Lagak lagu
Lalu lunges
Lega lila
Lir pendah
Malang megung
Mobah mosik
Mudha dama
Mudha pinging
Mudha punggung
Mudha taruna
Mukti wibawa
Mula buka
Mulang muruk
Murub mubyar
Nistha papa
Njarah rayah
Nyampar nyandhung
Owah gingsir
Papa cintraka
Pasang rakit
Puji pandonga
Rahayu slamet
Rame gumuruh
Rebut dhucung
Reka daya
Remuk rempu
Sabar drana
Sambat sebut
Sapa aruh
Sato kewan
Sayuk rukun
Sembah sujud
Sembah sungkem
Setya tuhu
Sisik melik
Sisip sembir
Solah bawa
Solah tingkah
Sotya retna
Suka rena
Tambal sulam
Tandang grayang
Tandang tanduk
Tanem tuwuh
Tapa brata
Tata karma
Tata rakit
Tata trapsila
Tedheng aling-aling
Teguh santosa
Tepa palupi
Tepa tuladha
Terang trawaca
Tindak tanduk
Tingkah laku
Ubeng inger
Undha usuk
Utang selang
Wadya bala
Watak wantu
Welas asih
Wiring isin
Wor suh
Wulang wuruk

1 komentar:

giyono trisnadi mengatakan...

Wow terima kasih, jadi bisa mbantu PR anak... Siiip

Pengikut

Matur Nuwun ...