Kamis, 03 September 2015

KEPALA SEKOLAH KOPLAK (8)BLOG, TIDAK PENTING !!!
Salah sijine kekurangane wong Indonesia, apa maneh muri d Indonesia yaiku ora dhemen maca lan nulis. Pakulinan seneng memaca bangsa Indonesia iki isih kalah adoh ditandhing karo bangsa liya. Arang banget tinemu wong Indonesia lagi maca nalika numpak bis, numpak sepur, nalika ngenteni antren, lan liya liyane. Bangsa Indonesia isih dhemen marang budaya tutur utawa budaya lisan mula yen diajak rasan-rasan, dhemene pooolll.. Masyarakat Indonesia luwih seneng nonton televisi, ngrungokake radio tinimbang maca.
Yen ndeleng data saka Bank Dunia Nomor 16369-IND lan studi IEA  (International Association for the Evaluation of Education Achievement), kanggo kawasan Asia Timur, pakulinan seneng maca ing Indonesia manggon ing posisi paling ngisor yaiku 51,7, sangisore Filipina (skor 52,6), Thailand (skor 65,1), Singapura (skor 74,0) lan Hongkong (skor 75,5). Kahanan iki wis mesthi wae mrihatinake banget.
Miturut laporan UNESCO ing taun 2012 indeks seneng memaca wong Indonesia ana ing angka 0,001, tegese ing antarane wong Indonesia sewu lagi ana wong siji sing nduweni pakulinan seneng memaca.
Apa maneh buku-buku ing Indonesia kalebu larang yen ditandhing karo Malaysia, India. Luwih-luwih yen buku mau migunakake basa Jawa, ora ana sing nginguk blas. Mula akeh pengarang basa Jawa, kang anggone makarya mung minangka samben wae. Jer anggone ngarang mau betheke mung kepingin nguri-uri lan kepingin nglestarekake basa Jawa. Dadi pengarang basa Jawa, ora kena kanggo penggaotan.
Watak ora seneng maca mau mahanani kahanan dadi muleg ora ana pungkasane, yen wong ngarani kaya lingkaran setan, teufelkreis. Ora ana bongkot pucuke. Saka watak ora seneng maca, ndadekake penerbit ora gelem mbabar buku. Saupamane penerbit gelem mbabar buku, mesthi metungake untung lan rugi. Kena dipesthekake yen  penerbit ora gelem rugi. Mula oplahe ora akeh. Oplah kang mung sethithik mau ndadekake regane buku larang. Yen buku regane larang, sing tuku padha mlayu. Muleg ora ana enteke. Durung yen kena rega kertas larang, rega mangsi larang, karyawan njaluk mundhak bayare, ongkos transportasi mundhak, lan liya-liyane.
Ana kabar lucu ing wektu kepungkur, sing bisa ndadekake wong bisa mesem. Mung wae eseme karo ngemut cempaluk. Yaiku kabar ngenani buku kanggo murid ing sekolahan, sing kurikulume saiki  wis jenat.
Wis pirang-pirang sasi murid durung oleh buku, utawa durung oleh dum- duman buku saka sekolahan, kamangka pelajaran wis lumaku.Gurune dhewe bingung, apa maneh muride.Jarene, sekolahan ngenteni buku droping saka pemrentah.Pemrentah pesen buku marang penerbit.Penerbit ora gelem nyithak buku jalaran ora ana pesenan saka sekolahan. Penerbit lagi gelem nyithak buku yen wis nampa pesenan saka sekolahan.Sekolahan uga ora kurang alasane.Sekolahan durung gelem pesen marang penerbit jalaran dhuwit dum-duman BOS durung mudhun. Dhuwit apa kang kanggo mbayar, yen dhuwit BOS ora mudhun ? Sapa sing rugi ? Wis mesthi wae murid-muride. Kaya mangkono iku kahanane perbukuan bangsane awake dhewek.
Kanggo nenangi kasenengan maca lan nulis ana media sing misuwur sadurunge ana facebook, tweeter yaku blog. Blog iki sawijining media ing internet sing sapa wae bisa nggunakake. Ana sing gratis nanging uga ana sing nganggo mbayar. Wiwitane, blog iki mung kanggo nulis utawa nyathet uneg-uneg sing sipate pribadi. Dening pengembange banjur direkadaya dadi sarana sesambungane antar pengguna blog.Blog sangasaya suwe sangsaya moncer ing jagade pengguna internet.  Mula jinise blog uga akeh.
Ing jagade pendidikan blog uga bisa dikembangake minangka sarana supaya murid dhemen maca lan nulis. Jalaran kabisan nulis iku diarani gampang ya gampang, diarani angel ya ora saben wong bisa nulis kanthi becik. Gampang lamun kulina, angel yen ora dikulinakake. Kabisan nulis kudu dikulinakake baka sethithik. Ora bakal ana penulis utawa pengarang anggone nulis ujug-ujug karyane dadi  kondhang. Kabeh mau kudu diwiwiti baka sethithik.
Ing wektu kepungkur, ana buku kang isine mbahas media blog kanggo pendidikan. Saliyane buku kang ngrembug prekara nggawe blog, uga ana buku kang ngrembug manfaate blog kanggo pendidikan. Ing antarane yaiku buku kang nganggo judhul “Guru Go Blog”. Isine buku, ngajak-ajak marang para guru supaya para guru gelema nganggo blog kanggo media pembelajaran.
Perlu dikawuningani, tokoh kita ingkang minulya bapak Drs Arjo Gembor, MM uga melu nggawe blog minangka media pendidikan. Jenenge bloge “ARJO GEMBOR’s BLOG”. Blog gaweane banjur dipamer-pamerake marang kanca guru, “Silakan lihat blog saya” kandha mangkono katon sajak gedhe atine.
Banjur ana guru sing kepingin ndeleng blog mau, komentare,”Walaaaah, blog kaya ngono wae dipamer-pamerake.” Bloge isih sederhana banget. Ora ana apa-apane kajaba mung tulisan. Mangka tulisane wae ya ora pati menarik. Nganti saiki apa isih nulis ana ing blog apa ora, ora ana sing ngerti.
Sawijining dina nalika rapat apel esuk, ingkang minulya kepala sekolah ngendika, “Saya ingin sekolah kita menerbitkan buku karya anak-anak. Buku yang merupakan kreativitas anak-anak. Kita sebagai guru harus mampu membangkitkan kreativitas anak-anak. Ini merupakan tolok ukur kemajuan suatu sekolah. Kalau sekolah kita tidak maju, nantinya kita tidak akan mendapatkan murid. Maka saya perintahkan kepada guru bahasa untuk merealisasikan keinginan saya itu. Di sini ada tiga orang guru bahasa Indonesia. Saya harapkan dalam waktu tiga bulan harus sudah bisa terbit.”
Ora ana guru siji wae sing wani cemuwit, kabeh mung meneng wae. Ora ana sing komentar. Ora ana sing nanggapi. Ora suwe apel guru esuk mau bubar.
Pak Endro Sobowono, salah sijine guru andhahane Drs Arjo Gembor, MM kang kebeneran nate kelaran atine, ing sawijining dina ana kesempatan kanggo ngomong.
“Bapak kemarin bilang, kita harus membangkitkan kreativitas anak,” kandhane pak Endro Sobowono.
“Betul, dan itu perintah dari Diknas,” saure kepala sekolah.
“Pak, hal itu sudah saya lakukan sejak lima tahun lalu,” kandhane pak Endro Sobowono. Ora suwe banjur nerusake,”Coba lihat blog sekolah. Saya, disamping saya membuat blog pribadi saya, saya juga membuat blog untuk sekolah,” pak Endro unjal ambegan.
“Lihat tu, blog sekolah. Itu kreativitas anak- anak. Ada cerpen, puisi, kata-kata mutiara. Saya berpendapat bahwa kreativitas anak-anak itu harus ditampung. Saya mencoba menampung kreativitas anak-anak itu dalam blog sekolah. Nggak tahunya akhir tahun jam saya dibabat habis. Jam saya tinggal lima jam pelajaran. Untuk apa saya harus kreatif?” pak Endro ngesokake uneg-unege.Dhadhane wis rada krasa panas.
“Lho ….,” pak Arjo katon kaget, banjur nerusake kandhane,”Apa itu bukan permintaan pak Endro sendiri ? Saya pikir itu permintaan pak Endro, karena pak Endro mau kawin lagi ?” pitakone kepala sekolah.
“Nggaaaak. Saya tidak pernah mengajukan permohonan pengurangan jam pelajaran,” wangsulane pak Endro.
Sajake kepala sekolah wis ora oleh papan, mula banjur mangsuli sakenane,”Blog tidak penting.”
Kaya disamber nggelap panone pak Endro.Sakala ora bisa kumecap krungu wangsulane kepala sekolah kang kaya mangkono iku.Tansah dumeling ing kupinge kandhane kepala sekolah, blog tidak penting, blog tidak penting.Blog tidak penting …….
Atine pak Endro Sobowono grundelan.Pak Endro Sobowono dhewe nduweni blog sing kalebu moncer. Gunggunge sing “ngeklik” nganti wektu dina iki ana 500.000 an, banjur sing ngeloni –pengikut blog- ana wong satus luwih. Apa blog kaya ngono dianggep ora penting ? Lha terus sing dianggep penting iku apa ?
Apa ya kaya ngene iki kualitase S2 Indonesia ? Nduweni gelar MM pranyata nalare mung cethek banget, apa ya kaya ngono iku sing diarani gelar MURAH MERIAH iku ? Durung suwe wae dheweke kandha yen guru-guru kudu membangkitkan kreativitas menulis murid-murid.Sawise ana guru sing nduweni kreativitas, malah jame mulang guru iku dientekake.
KOOOPLAAAAAAK !!!!!

Tidak ada komentar:

Pengikut

Matur Nuwun ...