Kamis, 13 Maret 2014

SWARA O JEJEG LAN SWARA O MIRINGO JEJEG:
O jejeg yaiku aksara/swara O diucapake O :
1.       Satembung kedadean saka swara O jejeg kabeh, conto: logo, loro, lodho, koplo, kodo, kono, jodho, bojo, bodho, bongko, gogo, molo, mono, moto,  toko, sotho,  coro, cotho, tholo, rono, ngono, polo, lsp.
2.        Swara O jejeg manggon ing wanda kapisan, conto : obah, omah, osik, olah,  oceh, oleh, boga, bogang, bolah, dosa, donga, dora, donya, dongeng, godha, gora,  jothak, johar, jolang, kodrat, kojah, kothak,  lsp.
3.        Swara O jejeg manggon ing pungkasane tembung kang lumrahe wanda menga, conto: ayo, bedho, belo, kalo, paro, menco, gelo, teko, mengo, bango, jago, gaco,  lsp.
4.        Wanda sigeg ing wanda wiwitane tembung diwaca O jejeg, conto: bondhan, kombang, jomplang, kondhang, ponggang, monggang, longkang, gonceng, bongkeng, jongkeng, dhompet, rontek, ronggeng, lonceng,  longgar, lontar, monte,  lsp

O MIRING:
O miring yaiku aksara / swara O  diucapake A.
1.        Satembung kedadean saka swara O miring kabeh, conto: bobok, bobok, borok, kolong, bolong, kopong, kosong, kothong, corong, kodhok, kopok, popok, sogok, ngorok, gosok, gondhok, gondhol, gondhong, gogor, godhong, godhog, gobyog, gombong, golong, gosong, lonthong, montong, obong,  montor, mlocot, borot, oyod, bokor, bocor, congor, bobor, sosor, momor, sodor, kombor, obor, obrol, mongkog, lsp.
Katrangan:
 O ing wanda kapisan diwaca miring jalaran kadayan dening O miring ing wanda burine.
2.        Swara O miring ing pungkasane tembung. Lumrahe wanda sigeg, conto : barong, among, katong, kalong, alot, kerot, pethot, gathot, jenggot,  awor, asor, kabor, kelor, alon, balon, katon, tinon, gendhon, laron,  angop, kelop, umob, angok, bengok, delok, kerok, pekok, pecok, cekok, kapok, kethok, demok, belok, jebol, dobol, lsp.
3.       Tembung kang kedadean mung sawanda :  lor, cor, kor, song, tong, rong, wong, mong, gong, pot, mot, wod, sot, got, dol, sol, pon, dom, bom,

O miring dadi bali jejeg maneh, yen :
1.       Kawuwuhan panambang an : bobokan, kolongan, bolongan, corongan, popokan, sogokan, gosokan,  godhogan, golongan, sodoran, gondholan, montor-montoran, barongan, jenggotan, kethokan, jebolan,  lsp.
2.       Tembung rangkep saka  tembung sawanda banjur diwenehi panambang an : lor-loran, cor-coran, tong-tongan, wong-wongan, gong-gongan, pot-potan, bom-boman, lsp.

Pakajaban (sing nyebal ):  dom-dom > dondom, dondom + an > dondoman,
O jejeg bisa owah dadi miring yen :
1.       Kawuwuhan panambang an : blangko > blangkon, paro > paron, jodho > jodhon, karo > karon, bodho > bodhon, lsp.

Tembung wanda pungkasan kang nduweni swara O jejeg yen oleh panambang :
1.       Panambang ku, mu, trap-trapane bares : bodhoku, kaloku, bojoku, jodhoku, bodhomu, kalomu, bojomu, jodhomu, lsp.
2.       Panambang i , trap-trapane tembung mau kawuwuhan /kapitulungan panambang an luwih dhisik : bodho > mbodhoni, jodho > jodhoni, gogo > nggogoni, jago > njagoni, gaco > gaconi, lsp.
3.       Panambang e, panambange owah dadi ne : belo > belone, kalo > kalone, bango > bangone, bongko > bongkone, bojo > bojone, lsp.
4.       Panambang a, trap-trapane bares wae : bodhoa, ronoa, ngonoa, mengoa, bedhoa, lsp.
5.       Panambang na , trap-trapane kapitulungan aksara “k” banjur swara O jejeg owah dadi miring : bodho > bodhokna, jodho > jodhokna, jago > jagokna, conto > contokna, lsp.
6.       Panambang ke, ake, trap-trapane kapitulungan aksara “k” banjur swara O jejeg owah dadi miring : jodho > jodhokke, jodhokake, jago > jagokke, jagokake, lsp.

Tidak ada komentar:

Pengikut

Matur Nuwun ...