Selasa, 11 Maret 2014

SWARA É JEJEG LAN É MIRINGÉ  JEJEG.
É jejeg yaiku swara/aksara É  diwaca / diucapake É .
É  jejeg kang manggon ing :
1.       Ing tembung : lélé, pépé, pécé, céré,  kéré, kéné, kécé, réné, dédé, dhédhé, dhéré, dhéwé, séjé, séndhé, lsp.
2.       Ing wanda  purwaning tembung : béda, béya, béla, bédhéng, bégal, béjog, déra, déning, désa, déwa, déwangkara, déwata, gémbong, génjah, géndhong, kébar, kéblat, kéyong, kénging, séba, séna, sénapati, sérok, séwa, séwaka, séngon, sénggol, lsp.
3.       Ing wanda pungkasané tembung :  baé, balé, badhé, bulé, cawé-cawé,  darbé, duwé, gawé, gedhé, gulé, gudhé, mangké,  paré, pacé, saé, salé, saté, suwé, supé, ramé, jaré, rasé, tapé, taté, tembé, kaé,  karé, keré, lebé, lsp.

É  jejeg owah dadi É  miring , conto :
pépé > pèpèkna, dhéwé > dhèwèkna, dhédhé > dhèdhèkna, séjé > sèjèkna, séndhé > sèndhèkna, réné > rènèkna, gawé > gawèkna, gedhé > gedhèkna, saté > satèkna, tapé > tapèkna, suwé > disuwèk-suwèkake, darbé > darbèkmu, darbé > darbèké

É  MIRING.
É  miring yaiku swara / aksara É  diwaca / diucapake È :
É  miring manggon ing :
1.       Ing tembung : bètèng, pèrèng, gèpèng, cèlèng, dhèblèng, ènthèng, cèrèt, pèpèt, dhèdhèt, bèsèk, gèthèk, kèrèk,  pènèk, bèbèk, bèlèk, dèngkèk,  bèyès, bèngès, bèrès, èthès, rèmèh, tètèh, gèsèh, dumèh, sumèh, bèsèr, dlèwèr, klèwèr,  lsp.
2.       Ing wanda purwaning tembung : bèji, bèri, kèli, kèri, pèni, èdi, jèdhi, mèri, pèci, cèkli, dèwi, tèki-tèki, lsp.
3.       Ing wanda pungkasaning tembung, lumrahe wanda sigeg : garèng, bolèng, topèng, gorèng, copèt, golèk, gothèk, cowèk, kosèk, suwèk, ambèr, ambèn, kalèn, sarèn, damèn, lsp

Tidak ada komentar:

Pengikut

Matur Nuwun ...