Senin, 11 Oktober 2010

SERAT WICARA KERAS


Miturut katranganipun Prof. Dr. R.M.Ng. Poerbatjaraka wonten ing Kapustakan Jawi ingkang nganggit Serat Wicara Keras punika Kyahi Yasadipura II. Kamangka wonten serat ingkang kula aturaken punika ing samakipun cetha kaserat :karanganipun Mas Ngabehi Sastra Wikrama (Yasadipura III) nanging taksih kasimpen , dereng sumebar, wekdal Mas Ngabehi Sastra Wikrama tilar donya saweg kagiyaraken. Wonten ing Buku Kapustakan Jawi boten wonten katrangan ngengingi Kyahi Yasadipura III punika sinten.
Katrangan ing ngandhapipun "saking kapareng Dalem Ingkang Sinuhun Kang Jeng Susuhunan Ingkang Kaping IV ing Surakarta.
Ingkang kadhawuhan macak Ngabehi Sastra Wiguna."

Buku punika kababar dening Tan Koen Swie ing Kediri taun 1926, kaecap dening pangecapan De Bliksem Solo.

Isinipun buku punika kedadosan saking 8 (wolung) pupuh inggih punika :
1. Sinom kedadosan saking 26 pada.
2. Dhandhanggula kedadosan saking 27 pada.
3. Gambuh kedadosan saking 25 pada.
4. Kinanthi kedadosan saking 23 pada.
5. Megatruh kedadosan saking 29 pada.
6. Sinom kedadosan saking 30 pada.
7. Pangkur kedadosan saking 22 pada.
8. Dhandhanggula kedadosan saking 42 pada.
Menggah isinipun sami kaliyan ingkang dipun ngendikakaken Prof. Dr. R.M.Ng. Poerbatjaraka bilih sampun kacetha ing namaning serat punika “Wicara Keras = catur kenceng ingkang nedahaken bilih kyainipun duka uninga dhateng kawontenanipun negari Surakarta ingkang pating blangkreh.
Miturut panjenenganipun Prof. Dr. R.M.Poerbatjaraka bilih buku punika sampun kacithak mawi nama ONDHE-ONDHE PATIH. Pancen wonten pupuh Dhandhanggula pada kapisan wonten ukara “Iku ondhe-ondhening pepatih ....” salajengipun. Tembung ondhe-ondhe sanesipun ateges tetedhan ugi ateges pepindhan, upama utawi kaya.

Menawi penjenengan ngersakaken maos ngantos tamat kula aturi klik wonten ngriki .

Tidak ada komentar:

Pengikut

Matur Nuwun ...