Rabu, 18 Agustus 2010

DHANDHANGGULA
Koreksi :
Ing ukara "Kuda ngrap ing pandengan ", sawise pa mati banjur pasangan ha.

2 komentar:

paromo suko mengatakan...

Dhandhangula
Kadi hangangsu pikulan warih
Lan hangambil geni adadamar
Kodok ngemuli lenge
Warangka manjing dhuwung
Lan parahu amot jaladri
Kudangrapa hing pandengan
Lan gigiring pungkru
Tapaking kuntul anglayang
Lan wuragil kakanging pambarep niki
Lawan tambining pucang

...

sampun radi capet-capet, sawatawis larik kula boten ngretos

Pak Ugeng mengatakan...

Leres sanget Mas Paromo, kagem priyantun ingkang miyosipun sakiwa tengenipun kamardikan kula percados bilih taksih enget sekar Dhandhanggendhis menika. Sekar menika popiler sanget.
Namung larik "Kuda ngrap ing pandengan " sareng kula tingali malih pranyata ingkang lepat seratanipun.
Larik " Lan gigiring punglu " sarta "Lan wuragil kakanging pambarep kaki " seratanipun leres.
Proses posting menika makaten : Konsepipun dipun serat wonten words lajeng dipun dadosaken gambar mawi paint. Pramila menawi asilipun kirang sampurna kawula nyuwun gunging pangaksama. Kaping kalih dening ingkang ndamel software menika taksih ngakeni bilih kirang sampurna, contonipun pasangan la menawi dipun suku kedah wetah malih nembe dipun suku. Ing postingan sukunipun nunut paten. Matur nuwun.

Pengikut

Matur Nuwun ...