Minggu, 25 Juli 2010

SUNGLON


Angin sumilir,
midid ing mangsa ketiga,
ngrasuk telenging sukma,
nggawa carita dawa
carita bungah lan susah

Carita I:
Misaya mina tinangisan anak putu jempalikan ngluru pangan
si bocah njempling,-njempling karo mewek, “pak, bukuku entek, mbok, klambiku suwek..”
angelus dhadha tuwa sing mung kari balung iga
mangkat jumangkah mangkul welah, pitung jangkah sinambi ndedonga : “Gusti, paringana rejeki”
prau konthing montang-manting arep nggoling,
layar sarung sinurung angin wengi amberung nuju tengahing samodra kang tanpa tepi
iwak –iwak pating sliri
ing kanan keringing lambung prau kaya-kaya arep nyapa lan ngaruh-aruhi
marang kang lagi ngayahi darma.

ora kanyana,
ulur-ulur mider-mider ora ngerti sangkan parane
munyer seser nabrak konthing tiba klenger
lap ........
montor sedhan warna-warni wira-wiri
sing numpak para nyonyah ayu-ayu tan kendhat mesem lan ngguyu
toko gedhe lan mall kumencar gilar-gilar listrike padhang
sing tuku padha mborong nganti tokone kothong
omah gedhong magrong-magrong sungsun satus pitung puluh pitu,
misaya mina kalung sarung arep nyabrang tengah lurung,,
menga-mengo katon kaya wong bingung,
ginetak saradhadhu manggul gada kayu
dirangket, diseret menyang pinggir delanggung
dhredheg, wel-welan, ndhepipis neng ngisor cagak listrik
“he, wongg desa muliha ! pitung jangkah aja noleh !” swarane saradhadhu sora
lamat-lamat ana swara tahlil lan yasin saka prenah omahe
jebul wis teka patang puluh dinane
rumangsane mung sadina wae

Carita II:
Nalika bocah angon melu buruh surung,
mulih,
jingkrak-jingkrak ketemu mboke “mbok aku oleh iwak, aku oleh iwak”
esem sinungging ing lambe kuru “nak, mengko bengi bisa mangan enak”

Carita III:
Nalika mbok cilik ripik golek kayu neng pinggir gisik
carang, pang sarta bugel kayu kentir saka sungapane kali grindhulu
dipethik, diunting, sedhela wis ana nemplok ning geger,
digendhong slendhang lawas,
ora uwas, ora sumelang kena bledhose kompor gas
mesem ngguyu, mengko bengi bisa nggoreng iwake anakku.

Carita IV:
Ombak nyempyok watu karang mbegegeg tanpa obah , tanpa owah
misaya mina tanpa mendhak nrajang gulungan ombak,
ngayahi kuwajiban,
luru panguripan.


Surabaya, 25 Juli 2010.

2 komentar:

mawaradi mengatakan...

nostalgia nalika kula taksih SMA Pacitan, kost wonten Cuwik , meh kecanthol kaliyan putranipun ingkang kula kost.......wah nglangut...

Paromo Suko mengatakan...

guritan ingkang kadi ulur-ulur
ambuncang jiwa

Pengikut

Matur Nuwun ...