Minggu, 04 September 2016

NGELMU ANYAR: ABREVIASI UTAWA CEKAKAN (05)Abreviasi yaiku proses morfologis kang ngowahi leksem utawa gabungan leksem dadi cekakan. Dadi, nyekak tembung (abreviasi) minangka salah sijine proses ngrimbag tembung, yaiku nyekak tembung dadi aksara, perangane tembung , utawa gabungan engga mujudake tembung. Ing basa Jawa ana kawruh kang arupa nyekak tembung arupa:

Tembung Garba (Tembung Sandi)
Ing kawruh basa Jawa tembung garba ditegesi nggandheng tembung loro dadi siji lan salah sijine wandane tembung luluh. Bab iki uga kaewokake nyekak tembung. Werna-wernane :

1.      Tembung garba warga ha, tuladha
ana + ing > aneng
prapta + ing > prapteng
nata + ing > nateng
kaloka + ing > kalokeng
lebda + ing > lebdeng
jiwa + angga > jiwangga
maha + meru > mahmeru
maha + resi > maharsi
maha + raja > mahraja
nara + pati > narpati
nara + endra > narendra
prawira + utama > prawirotama
sara + utama > sarotama
siti + inggil > sitinggil
sira + iku > sireku
sapa + antuk > sapantuk

2.      Tembung garba sutrawam, tuladha
tumuju + ing > tumujweng
lumaku + ing > lumakweng
jalu + estri > jalwestri
munggu + ing > munggweng
malebu + ing > malbweng

3.      Tembung garba sutraye, tuladha
dupi + arsa > dupyarsa
lagi + antuk > lagyantuk
sugih + arta > sugyarta
budi + arja > budyarja
rare + alit > raryalit

Tembung Plutan utawa Kontraksi
Tembung plutan yaiku tembung kang dirangkep aksarane dadi sakecap (Poerwadarminta, 499). Gunane kanggo ngepasake guru wilangan ing tembang.
maring > mring
murih > mrih
weruh > wruh
para > pra
perang > prang
salawat > slawat
parandene > prandene
terus > trus
pinurih > pinrih

Tembung Wancahan (tugelan, akronim)
1.      Tembung wancahan aluraning sedulur, panggilan.
pakdhe < bapak gedhe.
budhe < ibu gedhe
paklik < bapak cilik
bulik < ibu cilik.

2.      Tembung wancahan kang kalebu tembung camboran tugel.
thukmis > bathuk klimis
lunglit > balung kulit
dhegus > gedhe bagus
dhekwur > cendhek dhuwur.
bonek > bandha nekad
bangcuk > abang pucuk
dubang > idu abang

3.      Tembung wancahan kang kanggo nyekak papan panggonan.
Joglosemar > Jogja, Solo, Semarang
Pawonsari > Pacitan, Wonogiri, Wonosari.


Cekakan (Singkatan)

1.      Cekakan kang tinemu ing gelar para priyayi luhur
KGPAA = Kanjeng Gusti Pangeran Aria Adipati.
SISKS = Sampeyan dalen Ingkang Sinuwun Kanjeng Susuhunan.
KPH = Kanjeng Pangeran Harya
GPH = Gusti Pangeran Harya
BRM = Bendara Raden Mas
GRAy = Gusti Raden Ayu
RA = Raden Ajeng
KRT = Kanjeng Raden Tumenggung

2.      Cekakan kang tinemu ing buku utawa kamus (bausastra):
ki = karma inggil
kn = karma ngoko
ka = karma andhap
lll.= lan liya-liyane
lsp = lan sapanunggalane.

3.      Ana cekakan kang tinemu ing cangkriman, kayata:
Pakboletus = tapak kebo lelene satus.
Wiwawite lesbadhonge karwalase = wi dawa wite, tales amba godhonge, cikar dawa tilase.
Burnaskopen = bubur panas kokopen.
Idhustalen = tai wedhus untalen.
Lang bonang kumtasbir = walulang kebo lanang dikum, dientas njebibir.

4.      Ana cekakan kang kalebu lambang, kayata
Rp,
 cm,
kg,
 m,
CO2, 


Tidak ada komentar:

Pengikut

Matur Nuwun ...