Rabu, 21 Januari 2015

PANAMBANG ATrap-trapane panambang A bares wae, utamane ing tulisan sing nganggo aksara Latin, tuladha:
1.       Panambang A karaketake tembung lingga kang wanda pungkasane awujud wanda menga (vocal), tuladha:
a.       lunga + a = lungaa
b.      kandha + a = kandhaa
c.       bali + a = balia
d.      tangi + a = tangia
e.      turu + a = turua
f.        mlaku +  a = mlakua
g.       mrono + a = mronoa
h.      nyoto + a = nyotoa.
i.         dhedhe + a = dhedhea
j.        mrene + a = mrenea.

Katrangan:
Tembung-tembung kang wanda pungkasane arupa wanda menga kang karaketan panambang A yen katulis nganggo aksara Jawa  nganggo  paugeran :
a. swara I lan E yen kawuwuhan panambang A  owah dadi y
b. swara U lan O yen kawuwuhan panambang A  owah dadi w

2.       Panambang A karaketake tembung lingga kang wanda pungkasane awujud wanda sigeg, tuladha:
a.       mangan + a = mangana
b.      baris + a = barisa.
c.       macul + a = macula.
d.      nangis + a = nangisa.
e.      merem + a = merema.

Gunane panambang A
1.       Kanggo mangun tembung hagnya (pakon, prentah), lumrahe dianggo ing basa ngoko, tuladha:
a.       Kowe aja ana kene, lungaa sing badoh kana !
b.      Kowe macula kedhokan dhuwur iku, aku tak macul kene !
c.       Enggal dandana, ayo budhal saiki !
d.      Turua kana, sesuk esuk tangi sing esuk !
e.      Kowe muliha dhisik !

Tembung kang oleh panambang A kanggo ing basa ngoko . Yen prentah mau  nganggo basa karma ukarane bisa diowahi :
1. Sampeyan ampun wonten ngriki, sampeyan kesah ngrika !
2. Sampeyan macul kedhokan nginggil, kula macul ngriki !
3. Sampeyan dandos , mangga mangkat samenika!

Yen wong sing diajak guneman mau anggone ngajeni kaluwih-luwih utawa banget anggone ngajeni, ukara ing dhuwur  diowahi nganggo basa krama alus, owah dadi :
1. Panjenengan sampun lenggah wonten ngriki, kula aturi tindak ngrika !
2. Kula aturi ngadi busana rumiyin , mangga tindak samenika !
3. Panjenengan kula aturi sare rumiyin, benjang enjang saged wungu enjang.

2.       Panambang A kanggo mangun ukara sambawa kang nduweni teges :
a.       Sanajan, tuladha :
                                                               i.      Sinaua , yen mung dhog nyeng  asile ora bakal maremake.
                                                             ii.      Turua , yen ora bisa taneg, mung tiwas ngelu nyang sirah.
                                                            iii.      Muliha kae, mung mulih wong thok, ora nggawa asil.
b.      Upama, tuladha:
                                                               i.      Muliha mau-mau, aku saiki ora kodanan.
                                                             ii.      Macula dhek wingi, aku wis bisa tandur dina iki.
                                                            iii.      Lungaa mau-mau kowe saiki ora ngribeti aku .
c.       Muga-muga, tuladha:
                                                               i.      Udana sing deres , sawahku bisa kebanyon.
                                                             ii.      Asata  ta ya banjire, ngrekasane wong desa ora nemen-nemen.
                                                            iii.      Entuka dhuwit ta ya, utangku ben kesauran.
3.       Ing basa rinengga, panambang A isih lumrah kanggo, sanajan nganggo  basa krama,  kayata :
a.       Mugia tansah manggya rahayu.
b.      Mugi-mugi kalepatan kula, linebura ing dinten riyadin menika.
c.       Kalisa ing sambekala.

Tidak ada komentar:

Pengikut

Matur Nuwun ...