Kamis, 28 Mei 2015

ATER-ATER PIGunane ater-ater PI kanggo mangun tembung aran.
Dene tembung lingga kang oleh ater-ater PI  rimbage diarani RIMBAG LINGGA ANDHAHAN

Trap-trapane ater-ater PI bares wae, tuladha :
piadu (kw)        < pi + adu           = padu, papadon
piala (kw)         < pi +  ala           = panggawe ala
piandel              < pi +  andel
piangkah (kw)   < pi +  angkah    = pangangkah
piangkuh (kw)   < pi +  angkuh    = umuk
pianjur (kw)       < pi +  anjur      = pangarep, panganjur
piawon              < pi +  awon
pidosa (kw)       < pi +  dosa         = ukum, paukuman
pidhuwung         < pi +  dhuwung = rasa getun, kedhuwung
piguna               < pi +  guna
pikantuk            < pi +  kantuk
pikekah             < pi +  kekah
pikoleh              < pi +  koleh
pikrama             < pi +  krama      = ningkah, laki - rabi
pikudhung          < pi +  kudhung = layang turunan, layang kekancingan
pikukuh              < pi +  kukuh
pilara                 < pi +  lara
pilenggah            < pi +  lenggah
pilungguh            < pi +  lungguh
pirena                   < pi +  rena
pisakit                   < pi +  sakit
pisuka                   < pi +  suka
pisungsung         < pi +  sungsung
pitakon              < pi +  takon
pitedah              < pi +  tedah
piterang             < pi +  terang      = katrangan
pituduh               < pi +  tuduh       = kang dituduhake, pitutur
piturut                < pi +  turut
pituwas              < pi + tuwas        = opahan lsp kanggo leliruning kangelan
piutang               < pi +  utang       = utang
piwadul              < pi +  wadul
piwales               < pi +  wales
piweling              < pi +  weling
piwulang             < pi +  wulang

Tembung-tembung kang arimbag LINGGA ANDHAHAN yen kawuwuhan panambang AN rimbage diarani RIMBAG WISESANA LINGGA ANDHAHAN, tuladha :
 pitakon , pikajengan, pirampungan, pirembugan, pirembagan, pilulusan *), pilapuran, pilampahan, pilakon, pikarepan.

*) pilulusan = idin, palilah.

Tidak ada komentar:

Pengikut

Matur Nuwun ...