Jumat, 29 Mei 2015

ATER-ATER KUMA, KAMI, KAPIATER-ATER KUMA.
Trap-trapane ater-ater KUMA bares wae. Ater-ater KUMA lumrahe kanggo mangun tembung kahanan (kata sifat). Dene rimbage diarani rimbag BAWA KUMA. Tuladha :

Tuladha tembung-tembung kang nduweni ater-ater KUMA :
kumadama < kuma + dama = ngrumangsani utawa api-api bodho, asor.
kumacelu < kuma + celu = kepingin banget
kumaceri < kuma + ceri = ora seneng banget  (ceri)
kumaweruh < kuma + weruh > kumeruh = disengguh dening sugih kawruh
kumakaruh < kuma +  karuh = sumanak kaya wis wanuh (karuh)
kumaki < kuma + kaki > kumaki = ambege kaya kaki-kaki
kumawatir < kuma + watir = kuwatir
kumawatos < kuma + watos = kuwatos
kumalancang < kuma + lancang = lancang banget
kumalanda < kuma + landa = duwe sengguh kaya walanda
kumalungkung < kuma + langkung > kumalungkung = ambeg luhur , ambeg luwih
kumawani < kuma + wani = ambeg wani banget
kumawasis < kuma + wasis = kuminter
kumayu > kuma + ayu = kenes banget, ambeg ayu.


ATER-ATER KAMI
Trap-trapane ater-ater KAMI bares wae. Ater-ater KAMI lumrahe kanggo mangun tembung kahanan (kata sifat). Dene rimbage diarani rimbag BAWA KAMI. Tuladha :

kamibocah < kami + bocah = solah tingkahe kaya bocah
kamidilepen < kami + dilep + en = lunga banjur ora ngaton-ngaton.
kamigigilen < kami + gigil + en = ndhredheg , gigilen.
kamigilan < kami + gila + an = gila banget
kamijijen < kami + jiji + en = jiji banget.
kamikakon < kami + kaku + an = kejeng, kaku
kamikekelen < kami + kekel + en = keladuk banget anggone ngguyu.
kamiluluten < kami + lulut + en = lulut banget.
kamilurusen < kami + lurus + en =  saya ngenes (lara) banjur mati = kemlurusen
kamipurun < kami + purun = ambeg wani, kumendel
kamirurusen < kami + rurus + en = kamilurusen = kemlurusen
kamisandhanen < kami + sandhan + en = mrongkol ing susu.
kamisasaten < kami + sasat + en = mleleng mripate.
kamisepuh < kami + sepuh
kamisesegen < kami + seseg + en = terus mingseg-mingseg anggone nangis
kamiseseten < kami + seset + en = padha seset kulite (ing pucuking driji, lsp)
kamisosolen < kami + sosol + en = groyok banget ora bisa guneman cetha.
kamitegan < kami + tega + an = tega banget.
kamitenggengen < kami + tenggeng + en = njenger mandeng amarga gumun
kamitolehen < kami + toleh + en = tansah kelingan marang kang ditinggal
kamitontonen < kami + tonton + en = tansah katon ana ing angen-angen.
kamituwa < kami + tuwa = arane pangkat
kamiwelasen < kami + welas + en = welas banget.


ATER-ATER KAPI
Trap-trapane ater-ater KAPI bares wae. Ater-ater KAPI lumrahe kanggo mangun tembung kahanan (kata sifat). Dene rimbage diarani rimbag BAWA KAPI. Tuladha :

kapiandel < kapi + andel  = gampang ngandele.
kapiandhem < kapi + andhem = mempeng banget anggone mlayu
kapidereng < kapi + dereng = kapiadreng
kapiadreng < kapi + adreng = adreng banget, kumudu-kudu
kapieneng < kapi + eneng = meneng wae.
kapilare < kapi + lare
kapilayu < kapi + layu = kapiluyu.
kapiluyu < kapi + luyu = kumudu-kudu melu
kapirangu < kapi + rangu = gijag-gajeg, rangu-rangu
kapitemen < kapi + temen = temen-temen


Katrangan :
Ana saweneh tembung kang ing antarane ahli durung ana gathuking panemu yaiku tembung : kemayu  lan kemaki. Tembung mau ana sing nduweni panemu krana kawuwuhan seselan UM.

Tidak ada komentar:

Pengikut

Matur Nuwun ...