Senin, 20 Oktober 2014

PEPINDHANPepindhan iku unèn-unèn jroning kang mindhakake barang, kahanan siji karo barang utawa kahanan liyane, lumrahe nganggo tembung panggandheng : kaya, lir, pindha, kadya, lir pendah. Pepindhan asring dipigunakaké ing pacelathon padinan, panyandra jroning adicara penganten, pagelaran wayang utawa jroning babagan sastra.
Tuladhané Pepindhan
Pepindhan kanggo nyandra putri kang sulistya.
 1. Ayune kaya dewi Ratih
 2. Dedege ngringin sungsang
 3. Lembéyané mblarak sempal
 4. Kulite kuning nemu giring pindha mas sinangling
 5. Lakuné putri Sala kaya macan luwé
 6. Luruhe pindha Dewi Sembadra
 7. Aluse kaya sutra
 8. Jogede kaya merak kesimpir
 9. Jogede mucang kanginan
 10. Kenese kaya Dewi Srikandi
 11. Janggute pindha tawon gumantung
 12. Antenge kaya temanten ditemokke
 13. Mendhak-mendhak kaya sata manggih karma.
Panyandra kanggo satriya utawa priya
 1. Baguse kaya bathara Kamajaya tumurun
 2. Brengose nglaler mencok
 3. Brengose nguler keket
 4. Dedeg piadege gagah prakosa kaya Raden Werkudara
 5. Tandangé cukat kaya jangkrik mambu kili
 6. Tandange kaya jangkrik mambu kili
 7. Tandange kaya sikatan nyamber walang
 8. Tandange kaya banteng ketaton
 9. Tekade kaya geni lan urupe
 10. Lakune sang sinatriya nusup-nusup pindha ayam alas
Pepindhan kang kanggo nyandra kahanane wadyabala.
 1. Abang kumpul padha abang kaya alas kobong
 2. Dawane barisan anglur selur pindha sela brakithi
 3. Ijo kumpul padha ijo kaya bethet sayuta
 4. Ireng kumpul padha ireng kaya gagak reraton
 5. Kuning kumpul padha kuning kaya podhang reraton
 6. Ramen suraking wadyabala ambata rubuh
 7. Swarane kaya mbelahna bumi
 8. Wangsulane saur manuk
 9. Akehe pepati ing prang Baratayuda kaya babadan pacing
 10. Akehe pepati kaya sulung lumebu geni
 11. Untabe wadyabala kaya samodra rob
 12. Ramene lir prahara nempuh wukir
 13. Polahé wadyabala Ngastina tinrajang prajurit Pandhawa kaya gabah diinteri
Pepindhan kanggo nyandra wong nesu utawa nantang perang
 1. Soca bang angatirah
 2. Jaja bang mawinga-winga sinabet merang sagedheng bel mubal dahana.
 3. Sang Prabu duka yayah sinipi lir sinebit talingane.
 4. Sumbaré kaya bisa mutungna wesi gligèn
 5. Kekejera kaya manuk branjangan
 6. Kopat-kapita kaya buntut ula tapak angin
 7. Pintera kaya bisa njara langit
Pepindhan kanggo nyandra kahanan
 1. Abote kaya watu
 2. Adheme kaya es
 3. Antepe kaya wesi
 4. Anyepe kaya gedebog
 5. Asine kaya uyah
 6. Atose kaya wesi
 7. Bantere kaya angin
 8. Dhuwure kaya othak-othak méga
 9. Empuke kaya gudir
 10. Enthenge kaya kapuk
 11. Gampang kaya empol pinecok
 12. Gelise kaya banyu sinaring
 13. Kaku kaya kena nggo pikulan
 14. Kesite kaya kadhal
 15. Kesité kaya laler
 16. Klular-klulur kaya tuma kathok
 17. Landhepe pitung penyukur
 18. Padhangé kaya rina
 19. Panase kaya mecah-mecahna sirah
 20. Petenge ndumuk irung
 21. Polahe ngaru napung
 22. Rikate kaya angin
Pepindhan liya-liyane
1.      Akehe lelara kaya kena pageblug
2.      Ali-aliné nggunung sapikul
3.      Bebedané ngadhal mèlèt
4.      Bedane kaya bumi karo langit
5.      Begjane kaya nemu cempaka sawakul
6.      Begjane kaya nemu emas sakebo
7.      Begjane kaya nemu emas salaka
8.      Begjane pindha karubuhan gunung menyan karoban segara madu.
9.      Bungahe kaya ketiban ndaru
10.  Cahyane bingar kaya lintang johar
11.  Cahyane nglentrih kaya rembulan karahinan
12.  Cep klekep kaya orong-orong kepidak
13.  Cethile kaya cina craki
14.  Cumlorot kaya lintang alihan
15.  Cumlorot kaya ndaru
16.  Dalane nggeger sapi
17.  Domblong kaya sapi ompong
18.  Dondomane kaya tutus kajang
19.  Galake kaya buta
20.  Galake kaya macan manak
21.  Gelunge ngadhal mènèk
22.  Gendhéwané awangun kadhal meteng
23.  Gereng-gereng kaya singa antuk bayangan
24.  Kagete kaya tinubruk ing mong lepat
25.  Kepingine kaya nyidham cempaluk
26.  Lir sato mungging rimbagan
27.  Mider-mider kaya undar
28.  Mlakune ngodhok
29.  Mundur mungkur gangsir
30.  Nangise ndrenginging kaya rase
31.  Nuturi wong pinter prasasat ngajari bebek nglangi
32.  Nyengité kaya dhemit
33.  Parine nedheng gumadhung
34.  Pinter kaya bisa nyancang angin
35.  Pipane rokok menyu
36.  Putih memplak kaya kapuk diwusoni
37.  Rakete kaya sadulur sinara wedi
38.  Rukuné kaya mimi lan mintuna
39.  Rupane kembar pindha jambe sinigar
40.  Salake medhi ( masir )
41.  Sambaté kaya grantang
42.  Sambate ngaru ara
43.  Senenge kaya bubuk oleh leng
44.  Sentosa banget kaya janget kinatelon
45.  Suguhane mbanyu mili
46.  Klambine suwek nyangkem kodhok
47.  Tekade kaya madu lan manise
48.  Thingak-thinguk kaya kethek ketulup
49.  Tulisané mbata sarimbag
50.  Ulese kucing ngambang asem.
51.  Ulese jaran ngembang duren.
52.  Utangé nyundhul empyak
53.  Utangé turut usuk
54.  Wrangkané gayaman

5 komentar:

Rie Rie mengatakan...

Nuwun sewu. Bloge njenengan kula ubek-ubek, Pak. Lha kula nembe sinau nulis Jawa. Suwun sanget, seratan panjenengan sanget migunani.

Sugeng Kariyodiharjo mengatakan...

Sumangga kersa, mbak Rie Blora, nggih ?

Landakjhons mengatakan...

Pak yen saget niku panyandra awak diparingi tuladha kalimat.

Landakjhons mengatakan...
Komentar ini telah dihapus oleh pengarang.
Sugeng Kariyodiharjo mengatakan...

Mas Landakjhons : Cobi kmeawon panjenengan midhangetaken pak dahalang nalika nyandra putri. Limrahipun ing adegan keputren.

Pengikut

Matur Nuwun ...