Jumat, 11 September 2009

Seritifikasi ...


Biyen ana tetembungan jaman Kalabendu, jaman sepur lempung, jaman ja majuja. Saiki jamane lagi ngancik jaman sertifikasi.Samubarang kudu nganggo utawa oleh sertifikat. Barang weton pabrik kudu ana sertifikate, wedhak pupur kudu nganggo serifikat, panganan weton toko kudu ana sertifikate, jajan pasar ya kudu nganggo sertifikat.
Nalika aku isih cilik biyen asring diundang bancakan, slametane jajan pasar. Saiki jajan pasar kudu nganggo sertifikat, apa kira-kira sing mbaureksa ora gelem nampa yen ora nganggo sertifikat.
Sing arep dakcritakake iki kedadean ing negara Ngastina, kutha Banjarjunut , kecamatan Padhasgempal. Ana salah sawijining guru Sekolah Dasar ing kec. Padhasgempal lagi bingung perkara sertifikasi. Dheweke lulusan Sekolah Guru ing kutha Banjarjunut, lan uga wis lulus Spd ne (dudu sepedha, lho). Dhasar priyayine bregas, nggantheng, lagi mentas metu saka pendidikan, wis mresthi wae disenengi murid-muride. Dhasar anggone mulang ya apik, ketitik saka lulusan sing diasilake.Kabeh ketampa ing SMP negeri sing dikarepake. Saben taun asring ngrebut juara sa kecamatan Padhasgempal. Malah-malah nate juara sa kutha Banjarjunut. Apa ora hebat? Muride uga nate melu lomba paduan suara menyang Jepang (Jepange negara Ngastinapura). Rak ya peng-pengan ta?
Piala -piala sing dicekel dening muride pak guru mau kira-kira telung lemari bek.
Iku ngono saka jasane pak guru mau.
Sawise ana ada-ada saka Diknas Banjarjunut, supaya saben guru ing negara Ngastina kudu melu sertifikasi. Yen ora nduweni sertifikat bakale ora oleh mulang ning sekolahan. Yen isih kepingin nyambut gawe , kudu gelem neng kantor.
Pak Guru kita uga melu ngumpulake portofolio.Samubarang layang utawa surat dipoto kopi.Pokoke ana kertas kemlebet di poto kopi. Enteke yan rada lumayan. Sawise rampung potokopi banjur diaturake menyang bapak kepala sekolahe(yen jaman biyen jenenge mantri guru).Kepala sekolah uga cekat-ceket anggone ngrampungake mberkas bareng karo kanca-kanca guru liyane. Sabanjure ngenteni tebane keputusan antarane lulus lan orane saka team penguji portofolio.
Tebane ngendhon ....
pak Suta ... lulus.
pak Waru .....lulus.
bu Naya ......lulus.
bu Dhadhap .... lulus.
pak Guru kita .... ora lulus.
Lulus lan orane sertifikat mau uga mahanani owah-owahan bayar. Sing lulus bayare mundhak dadi pirang-pirang yuta, sing ora lulus kudu mbaleni maneh melu ujian sertifikasi.
Kamangka pak Dhadhap lsp, sertifikate akeh sing mung akon-akon, lan tukon. Yen ana piala teka keberhasilane murid, banjur melu poto bareng-bareng njur ditulisi "PEMBINA". Ning nasibe malah kepenak. Dene pak guru kita sing ngrekasa nglatih, malah ora oleh apa-apa.
Piye ca nasibe sampeyan, melu sing kepenak, apa sing kepenak? Mel;u sing tukon apa sing akon-akon?

3 komentar:

paromo suko mengatakan...

pak ugeng,

whalah,
adipatine dursasana, temenggunge durangkara, demange doracara, mantrine dursila .....
(ki nang negara ngastinapura jayasulaya)

mas guru myang nyai guru sing lagi nandhang dhuhkita:
mugi andika legawa,
kuwi arane lagi kena paeka, muga dadi prihatin ndika, sakulawarga

dene ana sing rumangsa begja, oleh tambahan pengasilan mayuta-yuta,
ya wis ben olehe padha suka-parisuka,
dhahar-nyandhang-ngagem-tindak-tindak lan blanja,
nanjakake redana asil rekayasa
sing dudu saka olehe nambut-karya

redana panas
diulu marahi anak-putu balilu
diuntal marahi kontal
nemplek dadi sandhang bisa kedlarang-dlarang

mas guru myang nyai guru,
anduka dadi tuladha,
digugu, ditiru, sabarang tindakmu
sing waspada, aja gampang keblithuk nepsu

para muridmu sing bakal mbiji
uga putra-putramu

tak rewangi nggonmu prihatin, mas guru


(mugi sampun kirang ing pangaksama, dene kula kumawantun ndherek caturan ing mriki, pak ugeng)

mawaradi mengatakan...

Pak Ugeng kula kok kemutan nalika tumut sertifikasi,forto folio boten lulus, diklat ingkang sepindah ugi boten lulus nembe kaping kalih lulus alhamdulillah.Namung ingkang dados cathetan, kanca ingkang langkung wasis tinimbang kula kok manggihi nasib kados kula,diklat kaping kalih nembe lulus,gek ingkang dipun biji menika menapanipun? Sugeng ariadi idul fitri 1430 H, ngaturaken sedaya kalepatan,bok bilih wonten klintuning atur sadangunipun menika kula nyuwun pangaksami,salam kagem kulawarga,nuwun.

Mbah Suro mengatakan...

Sugeng Idul Fitri 1430 H nyuwun pangapunten sedoyo kalepatan lahir batos.
Komentar bab sertifikasi : Ora kudu pinter tapi pinter-pinter....

Pengikut

Matur Nuwun ...