Selasa, 10 Februari 2009

Ngelmu Kantong Bolong.


Serat piwulangipun Drs RMP Sosro Kartono bab ngelmu.

Bindjei, 12 Nov 1931.

Omong Kosong.

1.
Ilmoe Kantong Bolong.
Noeloeng pepadane, ora nganggo mikir wajah, wadoek, kantong. Jen ono isi loemoentoer marang sesami.

2.
Adji pring.
Sooesah podo soesah, seneng podo seneng,
eling podo eling, pring podo pring.

Djoko Pring.Bindjei, 12 Nov 1931.

Lampahan lan Maksoedipoen.

1.
Angloeroeg, tanpa bolo, tanpo gaman,
Ambedah, tanpo perang tanpo pedang,
Menang, tanpa medjahi tanpo njakiti,
Wenang, tan ngroesak ajoe, tan ngroesak adil,
Jen oenggoel, soedjoed bakti marang sesami.

2.
Angloehoeraken bongso kito; tegesipoen :
Anjebar winih boedi djawi,
Gampilaken margining bongso,
Ngoepojo papan panggesangan.

3.
Sinahoe boso, tegesipoen sinahoe bongso,
Sinahoe meloe soesah, meloe sakit,
Tegesipoen: sinahoe ngoedi raos lan batos,
Sinahoe ngoedi kamanoengsan.

4.
Moerid, goeroene pribadi,
Goeroe, moeride pribadi,
Pamoelangane, sangsarane sesami,
Gandjarane, ajoe lan aroeme sesami,

5.
Angelar pemandeng, tegesipoen : angringkes pemandeng,
Amboeko netro, tegesipoen : anoetoep netro.
Angoekoeb kabeh, tegesipoen, anjandak sidji.

6.
Doeroeng menang, jen doeroeng wani kalah,
Doeroeng oenggoel, jen doeroeng wani asor,
Doeroeng gede, jen doeroeng ngakoe tjilik.

Djoko Pring.

1 komentar:

MUTAQIN mengatakan...

Matur nuwun sanget Pak Sugeng awit pangalembananipun. Menawi blog kula sae, menawi Pak Sugeng isinipun sae saha pepak. Salam katur dhumateng para kadang dwija Basa Jawi ing tlatah Pacitan.
Nuwun

Pengikut

Matur Nuwun ...