Kamis, 26 Oktober 2017

ANUGERAH SUTASOMA.Bale Basa Jawa Wetan (Balai Bahasa Jawa Timur) nembe iki (26/10/217) wis paring nugraha para-para sing kasdu ngleluri lan ngipuk-ipuk budaya sastra (budaya literasi) ing Jawa Wetan. Nugraha kasebut diwenehi  tetenger “Anugerah Sutasoma”. Tembung Sutasoma dijupuk saka irah-irahan buku karangan Mpu Tantular. Buku kasebut isine wujud kakawin yaiku tembang ing jaman kuna. Ya buku kasebut kang ngemot unen-unen kang saiki dadi semboyane Negara RI “Bhineka Tunggal Ika”. Kanthi njupuk jeneng Sutasoma, pangarsa Bale Basa kagungan pangajap supaya donyane sastra, apa iku sastra nasional apa dene sastra daerah bisa luwih maju lan ngrembaka.
Ing taun 2017 iki, Nugraha “Anugerah Sutasoma” kasebut diparingake marang :
1.      Guru basa dan sastra Indonesia: Nanik Masriyah (SMP N 1 Kudu Jombang).
2.      Guru basa dan sastra daerah: Supono (SMP N 1 Bangorejo Banyuwangi).
3.      Esai/kritik sastra: Buku “Sastra yang Melintasi Batas dan Identitas” dening Yusri Fajar.
4.      Karya sastra basa Indonesia: Buku puisi “Meditasi Kimci” dening Tengsoe Tjahyono
5.      Novel “Ledhek Saka Ereng-Erenge Gunung Wilis” dening Tulus Setyadi.
6.      Sastrawan: Suharmono Kasiyun.
7.      Komunitas Sastra: Pamarsudi Sastra Jawi Bojonegoro (PSJB)
Muga-muga kanthi anane ANUGERAH SUTASOMA kasebut jagading sastra ing Jawa Wetan bisa luwih ngrembaka. Lan muga-muga Bale Basa Jawa Wetan tansah bisa anggeganjar kang luwih murwat. Ganjaran kang murwat mahanani para pengarang, pangripta nduweni semangat kang makantar-kantar bisa ngabdekake uripe tetep makarya kanggo kaluhurane bangsa lan Negara.

Gambar : Pak Harmono Kasiyun lagi maos geguritan sawise nampa nugraha “Anugerah Sutasoma”.

1 komentar:

Aradea Galang mengatakan...

Saya sangat salut dengan panjenengan Pak. Sampun kersa wiwit semana ngleluri budaya jawi. Matur sembah nuwun pak

Pengikut

Matur Nuwun ...