Rabu, 06 April 2011

SERAT JAYENG BAYA


ANGGITAN : R NG RANGGAWARSITA
ASMARADANA

42.
Angur trima dadi greji, jujugan ginawe blanja, janji temen ubayane, baya nora nganti telat, lumintu sanak nyambat, wuwuh yen ana begjaku, mbedhahi oleh turahan.

43.
Sinambung – sambunga pasthi, dadi panganggo prayoga, mbuh sabuk kotang myang epek, apese kanthong lan kopyah, suwek-suwekanira, ginanthet akanthi patut, dadya ran Antakusuma.

44.
Kaya-kaya ora nganti, rekasa yen mung kinarya, mangan sega jangan bae, anane si ora lana, ubayane mbalenja, bejane kakehan saguh, sok uga age sidaa.

45.
Agap-gapan kudu nampi, opahan wasana cidra, dadi sok mati pangane, nganiaya badanira, trekadhang nora trima, mung mati bae panganku, yen nuju wong angresaya.

46.
Ndondomi klambi raryalit, saguh ndadekake bakda, prapteng don cidra dadine, ing kono kang duwe anak, mara muring maringwang, ngerawus anguwus-uwus, nguwosken greji bajingan.

47.
Begja yen tinempiling, beteke wong anak-anak, yun nyawang wasana mleset, ingsun arsa mangsulana, teka tanpa upaya, saking wus rumasa luput, dadi manggung palengosan.

48.
Mulane sun ora sudi, dadi greji kojat nistha, bener kuna pocapane, sagung wong kang bangsa kriya, dadi luhur tan bisa, saking remeh melikipun, myang adoh ing pamicara.


Tegese tembung :

angur = luwih becik, luwih prayoga
greji = tukang ndondomi klambi, tukang jahit.
jujugan = 1. papan sing dijujug; 2. adhakan, gampang ketemu.
ubaya = janji
baya (krama ngoko) = arane kewan rumangkang bangsane mimir.
baya (krama ngoko) = 1. apa iya ......, ayake ....., upamane : baya wis karsaning pangeran
baya (kawi) = 1. wedi, mutawatiri; 2. pakewuh, kacilakan (kang bakal klakon)
baya (kawi) = janji, ubaya.
lumintu = lumintir, tanpa kendhat, ajeg.
sambat = 1. njaluk tulung; 2. ngesah dening krasa lara
prayoga = becik, pantes.
myang (kawi)= karo, lan.
epek = 1. sabuk kang digawe bludru, wlulang lsp. diubedake ing sajabane setagen.
ginanthet =ganthet + sesesaln in = diganthet, digandheng.
akanthi = nganggo kanthi, karo (dengan, bi)
antakusuma = kotange antareja.
kinarya = karya + in = digawe.
lana = lestari, ora owah gingsir.
mbalenja = ora nuhoni anggone semayan.
age = enggal, rikat
agap-gapan = gas-gasan , sarwa kesusu
cidra (sangsk.)= 1. ora setya, ora nuhoni janji; 2. pangapus , krenah, pitenah.
nganiaya = milara kanthi siya, tumindak sawiyah-wiyah.
angresaya = njaluk tulung
raryalit = rare + alit = bocah cilik.
bakda = lebar, lebaran, riyaya
prapteng = prapta ing = teka ing
don = 1. enggon, papan ; 2. tuju, kang diener
anguwus-uwus =nyrengeni
nguwus = kandha , omong
nguwoske = ngomongake, ngandhakake
ora sudi = suthik, emoh.
kojat = kondhang, misuwur
kriya = tukang
tembung kriya = tembung kang mratelakake solah (tandang)
remeh = sepele, tanpa aji.

ana candhake ..

Tidak ada komentar:

Pengikut

Matur Nuwun ...